saltar ao contido

Designación da ponencia do proxecto de lei de transporte público de persoas en vehículos de turismo en Galicia

A Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser., na súa sesión do 7 de marzo de 2013, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de natureza normativa
Proxecto de lei
 
Designación da Ponencia
 
- 1549 (09/PL-000001)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de transporte público de persoas en vehículos de turismo de Galicia
BOPG n.º 62, do 04.03.2013
 
G.P. Popular de Galicia
D. Alejandro Gómez Alonso (titular)
D. Román Rodríguez González (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia
D. José Antonio Sánchez Bugallo (titular)
D. Raúl Fernández Fernández (suplente)
 
G.P. da Alternativa Galega de Esquerda
D. David Fernández Calviño (titular)
Dª. Yolanda Díaz Pérez (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego
Dª. Ana Belén Pontón Mondelo (titular)
Dª. María Tereixa Paz Franco (suplente)
 
Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2013
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina