saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 12 de febreiro de 2014


12227 (09/PNP-000897)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel
Sobre a elaboración, impulso e execución pola Xunta de Galicia dun plan para a promoción no exterior dos produtos galegos de calidade.
Publicación da iniciativa, BOPG nº 166, do 25.09.2013
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a elaborar, impulsar e executar un plan para que, en colaboración coas comunidades galegas no exterior, potencie e faga posible a promoción dos produtos galegos de calidade».
 
 

18277 (09/PNP-001319)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa redacción que presenta o Proxecto de lei de racionalización do sector público estatal no referido á licenza deportiva única
Publicación da iniciativa, BOPG nº 230, do 04.02.2014
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
1. No ámbito deportivo, colaborar coa Administración xeral do Estado para adoptar medidas que veñan a simplificar os procedementos administrativos e a evitar indesexables duplicidades para os cidadáns.
 
2. Realizar as accións oportunas para que estas medidas sexan respectuosas coa competencia exclusiva da Comunidade Autónoma no ámbito deportivo».

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina