saltar ao contido

Acordo da Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 4 de marzo de 2015

A Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 4 de marzo de 2015, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de natureza normativa
Proposición de lei
 
Designación da Ponencia
- 24444 (09/PPL-000027)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Proposición de lei de dereitos e garantías da dignidade dos enfermos terminais
BOPG n.º 308, do 26.06.2014
 
G.P Popular de Galicia (P):
D. Miguel Santalices Vieira (titular)
D. Aurelio Alfonso Núñez Centeno (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia (S):
D.ª María Carme Acuña do Campo (titular)
D. José Luis Méndez Romeu (suplente)
 
G.P. da Alternativa Galega de Esquerda (AGE):
D.ª Eva Solla Fernández (titular)
D. José Javier Ron Fernández (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
D.ª María Montserrat Prado Cores (titular)
D.ª María do Carme Adán Villamarín (suplente)
 
G.P. Mixto (M):
D.ª María Consuelo Martínez García (titular)
D.ª Carmen Iglesias Sueiro (suplente)
 
Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2015

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina