saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 10 de xuño de 2015

5.1 25572 (09/PNP-001835)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Prado del Río, Paula, e oito deputados/as máis
 Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para estender os programas de mediación familiar intraxudicial
 Publicación da iniciativa, BOPG nº 335, do 05.09.2014
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia, no exercicio das súas competencias en materia de impulso, implantación e desenvolvemento de actuacións en materia de desxudicialización de conflitos, a estender os programas de mediación familiar intraxudicial".

 
5.2 32486 (09/PNP-002369)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Santalices Vieira, Miguel Ángel, e sete deputados/as máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co programa Conecta 72
 Publicación da iniciativa, BOPG nº 410, do 05.02.2015
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1. Informar no Parlamento dos resultados do estudo piloto do Programa CONECTA 72.
2. Valorar a posibilidade de facer un cronograma de implantación do programa no conxunto do Servizo Galego de Saúde".
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina