saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 13 de abril de 2016


 
4.1 39385 (09/PNP-002862)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Santalices Vieira, Miguel Ángel, e sete deputados/as máis
Sobre as actuacions que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co Programa galego de detección precoz do carcinoma colorrectal
Publicación da iniciativa, BOPG nº 504, do 10.08.2015
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a continuar co Programa galego de detección precoz do carcinoma colorrectal e a estendelo, de xeito progresivo, ás demais estruturas de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde.»
 
4.4 46728 (09/PNP-003390)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
González Santín, Juan Carlos, e dous deputados/as máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da adopción das medidas necesarias para o mantemento da sustentabilidade do sistema da Seguridade Social
Publicación da iniciativa, BOPG nº 602, do 17.02.2016
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que se dirixa ao Goberno de España para que tome as medidas necesarias co fin de manter a sustentabilidade do sistema da Seguridade Social.»
 
4.5 46746 (09/PNP-003394)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Oubiña Solla, Rosa, e sete deputados/as máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun programa de inserción laboral para as mulleres vítimas de violencia de xénero
Publicación da iniciativa, BOPG nº 602, do 17.02.2016

O texto aprobado é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a elaborar un programa de inserción laboral para mulleres vítimas de violencia de xénero que conte coas seguintes actuacións:
 
1. Itinerario de inserción: que contemple un plan de acción personalizado para a busca de emprego, no que se inclúa orientación, asesoramento, acompañamento, seguimento e avaliación.
 
2. Formación para o emprego: accións formativas que teñan como finalidade adquirir competencias clave.
 
3.  Actuacións de apoio á conciliación: dirixidas a facilitar a participación das mulleres en situación de violencia de xénero nas accións comprendidas no seu itinerario de inserción socio-laboral ou en formación para o emprego.»
 
4.6 47728 (09/PNP-003468)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa atención e prevención da saúde bucodental no sistema sanitario público
Publicación da iniciativa, BOPG nº 609, do 02.03.2016
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a estudar a viabilidade de ampliar a cobertura de saúde e prevención bucodental a toda a poboación adulta e a novos colectivos de persoas no sistema sanitario galego para financiar selaxes, limpezas e empastes e, especialmente, procesos patolóxicos que afectan a cavidade oral e que impliquen a perda de dentes relacionada directamente coa patoloxía ou o seu tratamento, presentando  os resultados dos estudos neste Parlamento.»
 
4.7 48696 (09/PNP-003541)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa súa participación na xestión das empresas públicas estatais integradas no sector naval galego e a demanda a Navantia da remisión do Plan industrial 2016-2020 presentado no seu consello de administración
Publicación da iniciativa, BOPG nº 623, do 30.03.2016
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
• Dar cumprimento inmediato ao punto 1 do artigo 4º da Lei do sector naval de Galicia, que establece que “a Xunta de Galicia negociará co Estado a súa participación na xestión das empresas públicas estatais integradas no sector naval de Galicia que, pola súa natureza, non poidan ser obxecto de traspaso”.
 
• Demandar de Navantia información detalla sobre o plan industrial para os próximos anos, especialmente no que atinxe aos centros produtivos localizados en Galicia.»

Saúdos,
Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina