saltar ao contido

Constituídas as diferentes comisións e a Deputación Permanente da X Lexislatura do Parlamento de Galicia

 
Santiago, 2 de novembro de 2016.- O Parlamento de Galicia acolleu esta mañá a constitución formal das diferentes comisións permanentes e da Deputación Permanente da X Lexislatura.
 
A composición de cada un dos órganos constituídos esta mañá é a seguinte:
 
Deputación Permanente

Mesa:
Presidente    Santalices Vieira, Miguel Ángel  P
Vicepresidente  Calvo Pouso, Diego   P
Secretaria Blanco Rodríguez, Noela  (S)
 
Vogais titulares:
Álvarez Martínez, Luis Manuel S
Conde López, Francisco José P
Cuña Bóveda, María de los Ángeles EM
Díaz Mouteira, María Sol P
Fernández Leiceaga, Xoaquín María S
Mato Otero, Beatriz P
Núñez Feijóo, Alberto P
Pontón Mondelo, Ana Belén BNG
Prado del Río, Paula P
Puy Fraga, Pedro P
Rodil Fernández, Olalla BNG
Rodríguez González, Román P
Rueda Valenzuela, Alfonso P
Sánchez García, Antón EM
Santos Queiruga, Carmen EM
Tellado Filgueira, Miguel Ángel P
Vázquez Almuíña, Jesús P
Vilán Lorenzo, Patricia S
Villares Naveira, Luis EM
 
Vogais Suplentes:
Arias Rodríguez, Raquel P
Balseiro Orol, José Manuel P
Bará Torres, Xosé Luís BNG
Burgo López, María de la Concepción S
Cal Ogando, Marcos EM
Chao Pérez, Luca EM
Díaz Villoslada, Juan Manuel S
Egerique Mosquera, Teresa P
Losada Álvarez, Abel Fermín S
Martínez García, Valeriano P
Prado Cores, María Montserrat BNG
Quintana Carballo, Rosa María P
Rey Varela, José Manuel P
Rodríguez Arias, Marta P
Rodríguez Estévez, David EM
Rodríguez Miranda, Antonio P
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña S
Romero Fernández, Cristina Isabel P
Vázquez Mejuto, María Ángeles P
Vázquez Mourelle, Ethel María P
Vázquez Verao, Paula EM
 
Comisións Permanentes

 
Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
Mesa
Presidenta Díaz Mouteira, María Sol P
Vicepresidente López-Chaves Castro, Ignacio Javier P
Secretaria Vilán Lorenzo, Patricia S
 
Vogais
  Fernández Gil, César Manuel P
  Prado del Río, Paula P
  Rodríguez Miranda, Antonio P
  Rueda Valenzuela, Alfonso P
  Tellado Filgueira, Miguel Ángel P
  Santos Queiruga, Carmen EM
  Villares Naveira, Luis EM
  Díaz Villoslada, Juan Manuel S
  Bará Torres, Xosé Luís BNG

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
Mesa
Presidente Castiñeira Broz, Jaime P
Vicepresidente Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luís P
Secretario Sánchez García, Antón EM
Vogais
  Fernández Prado, Martín P
  Mato Otero, Beatriz P
  Nóvoa Iglesias, Marta P
  Pérez López, Álvaro P
  Vázquez Mourelle, Ethel María P
  Cal Ogando, Marcos EM
  Fernández Fernández, Raúl S
  Pierres López, María Luisa S
  Bará Torres, Xosé Luís BNG
 
Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Mesa
Presidente Losada Álvarez, Abel Fermín S
Vicepresidenta Romero Fernández, Cristina Isabel P
Secretaria Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María P
 
Vogais
  González Vázquez, José P
  Martínez García, Valeriano P
  Puy Fraga, Pedro P
  Pérez López, Álvaro P
  Vázquez Domínguez, Sandra P
  Lago Peñas, José Manuel EM
  Sánchez García, Antón EM
  Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña S
  Presas Bergantiños, Noa BNG
 
Comisión 4.ª, Educación e Cultura
Mesa
Presidente Blanco Paradelo, Moisés P
Vicepresidente López Crespo, Carlos Enrique P
Secretaria Chao Pérez, Luca EM
 
Vogais
   
  Díaz Mouteira, María Sol P
  Egerique Mosquera, Teresa P
  Fernández Gil, César Manuel P
  Fernández Prado, Martín P
  Rodríguez González, Román P
  Cuña Bóveda, María de los Ángeles EM
  Burgo López, María de la Concepción S
  Álvarez Martínez, Luis Manuel S
  Rodil Fernández, Olalla BNG
 
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
Mesa
Presidenta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María P
Vicepresidente Tellado Filgueira, Miguel Ángel P
Secretaria Prado Cores, María Montserrat BNG

Vogais
  Amigo Díaz, María Encarnación P
  Núñez Centeno, Aurelio Alfonso P
  Rey Varela, José Manuel P
  Rodríguez Arias, Marta P
  Vázquez Almuíña, Jesús P
  Solla Fernández, Eva EM
  Vázquez Verao, Paula EM
  Blanco Rodríguez, Noela S
  Torrado Quintela, Julio S
 
Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
Mesa
Presidenta Romero Fernández, Cristina Isabel P
Vicepresidenta Arias Rodríguez, Raquel P
Secretaria Presas Bergantiños, Noa BNG
 
Vogais
  Castro Domínguez, María Nava P
  Conde López, Francisco José P
  Egerique Mosquera, Teresa P
  Nóvoa Iglesias, Marta P
  Tellado Filgueira, Miguel Ángel P
  Casal Vidal, Francisco EM
  Merlo Lorenzo, Juan José EM
  Losada Álvarez, Abel Fermín S
  Pérez Seco, José Manuel S
 
Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
Mesa
Presidente Balseiro Orol, José Manuel P
Vicepresidente Blanco Paradelo, Moisés P
Secretario Pérez Seco, José Manuel S
 
Vogais
  Arias Rodríguez, Raquel P
  González Vázquez, José P
  López Abella, María Susana P
  López Crespo, Carlos Enrique P
  Vázquez Mejuto, María Ángeles P
  Quinteiro Araújo, Paula EM
  Rodríguez Estévez, David EM
  Quiroga Díaz, José Antonio S
  Rivas Cruz, José Luis BNG
 
 
Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo
Mesa
Presidente Núñez Centeno, Aurelio Alfonso P
Vicepresidente López Crespo, Carlos Enrique P
Secretario Merlo Lorenzo, Juan José EM
 
Vogais
  Balseiro Orol, José Manuel P
  Cores Tourís, José Manuel P
  Murillo Solís, María Guadalupe P
  Quintana Carballo, Rosa María P
  Rodríguez Arias, Marta P
  Casal Vidal, Francisco EM
  Toja Suárez, María Dolores S
  Torrado Quintela, Julio S
  Prado Cores, María Montserrat BNG

Comisión Estatuto dos Deputados
Mesa
Presidente Puy Fraga, Pedro P
Vicepresidente Rodríguez Estévez, David EM
Secretaria Vilán Lorenzo, Patricia S
 
Vogais
  Bará Torres, Xosé Luís BNG
 
Comisión de Peticións
Mesa
Presidente Santalices Vieira, Miguel Ángel P
Vicepresidente 1º Calvo Pouso, Diego P
Vicepresidenta 2ª Solla Fernández, Eva EM
Secretaria Arias Rodríguez, Raquel P
Vicesecretaria Burgo López, María de la Concepción S
 
Vogais
  Prado del Río, Paula P
  Barahona Martín, Magdalena EM
  Fernández Fernández, Raúl S
  Rivas Cruz, José Luis BNG
 
Comisión do Regulamento
Mesa
Presidente Santalices Vieira, Miguel Ángel P
Vicepresidente 1º Calvo Pouso, Diego P
Vicepresidenta 2ª Solla Fernández, Eva EM
Secretaria Arias Rodríguez, Raquel P
Vicesecretaria Burgo López, María de la Concepción S

Vogais
  Prado del Río, Paula P
  Puy Fraga, Pedro P
  Pérez López, Álvaro P
  Rodríguez Arias, Marta P
  Romero Fernández, Cristina Isabel P
  Tellado Filgueira, Miguel Ángel P
  Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luís P
  Cal Ogando, Marcos EM
  Quinteiro Araújo, Paula EM
  Fernández Leiceaga, Xoaquín María S
  Pierres López, María Luisa S
  Prado Cores, María Montserrat BNG
 
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Mesa
Presidente Núñez Centeno, Aurelio Alfonso P
Vicepresidenta López Abella, María Susana P
Secretaria Vázquez Verao, Paula EM
 
Vogais
  Amigo Díaz, María Encarnación P
  Arias Rodríguez, Raquel P
  Blanco Paradelo, Moisés P
  Egerique Mosquera, Teresa P
  Murillo Solís, María Guadalupe P
  Cuña Bóveda, María de los Ángeles EM
  Blanco Rodríguez, Noela S
  Álvarez Martínez, Luis Manuel S
  Rodil Fernández, Olalla BNG
 
Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

 
Mesa
Presidente Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luís P
Vicepresidente Castiñeira Broz, Jaime P
Secretaria Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña S
 
Vogais
  Nóvoa Iglesias, Marta P
  Prado del Río, Paula P
  Puy Fraga, Pedro P
  Romero Fernández, Cristina Isabel P
  Vázquez Domínguez, Sandra P
  Lago Peñas, José Manuel EM
  Sánchez García, Antón EM
  Díaz Villoslada, Juan Manuel S
  Presas Bergantiños, Noa BNG
 
 
Saúdos,
Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina