saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 8 de marzo de 2017


 
 
4.3 2514 (10/PNP-000237)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e 14 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Consello Galego de Pesca para a elaboración dun informe bianual destinado a mellorar a competitividade e sustentabilidade do sector pesqueiro
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 36, do 28.12.2016
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que promova  a elaboración dun informe de carácter anual sobre o sector pesqueiro galego por parte do Consello Galego de Pesca no que plasmar as inquedanzas e problemas, así como tamén obxectivos e liñas de actuación a curto, medio e longo prazo, co senso de mellorar a competitividade e sostibilidade do noso sector pesqueiro.
 
Este informe debe propoñer as reformas que considere precisas na regulamentación, pesqueira, marisqueira  e acuícola, co fin de mellorar a competitividade e a sostibilidade do sector e debe ser remitido ao Parlamento de Galicia e efectos da celebración dunha sesión informativa sobre el no seo da Comisión 8ª, de acordo co establecido no artigo 143 do Regulamento do Parlamento”.
 
4.6 5105 (10/PNP-000425)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para darlle continuidade á autovía da Costa da Morte
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 71, do 22.02.2017
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a darlle continuidade a Autovía da Costa da Morte, comezando por unha primeira fase que conecte Baio e a AC-432, analizando a viabilidade de incorporar un enlace co polígono industrial de Vimianzo, en dirección a Camariñas, avanzando este mesmo ano nos trámites necesarios para a redacción do proxecto construtivo e dispoñendo as anualidades necesarias nos Orzamentos da Xunta para que esta infraestrutura sexa unha realidade na presente lexislatura”. 
 
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina