saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 21 de marzo de 2017

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 21 de marzo de 2017, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 14 de marzo de 2017, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Comparecencias
 
1.1 1136 (10/CPP-000007)
 Da Sra. conselleira do Medio Rural, por petición propia, para informar das liñas xerais de actuación do seu departamento
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 15, do 16.11.2016
 
1.2 1137 (10/CPP-000008)
 Da Sra. conselleira do Mar, por petición propia, para informar das liñas xerais de actuación do seu departamento
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 15, do 16.11.2016
 
Punto 2. Mocións
 
2.1 6433 (10/MOC-000019)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos centros hospitalarios da área de saúde de Pontevedra. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº. 4594, publicada no BOPG nº. 67, do 16.02.2017, e debatida na sesión plenaria do 07.03.2017)
 
2.2 6443 (10/MOC-000020)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co sector da automoción. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº. 2080, publicada no BOPG nº. 28, do 14.12.2016, e debatida na sesión plenaria do 07.03.2017)
 
2.3 6448 (10/MOC-000021)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
 Sobre o establecemento dun acordo entre o Goberno galego e o Ministerio de Fomento para o mantemento dos servizos ferroviarios existentes en Galicia, así como a ampliación e mellora da rede ferroviaria. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº. 4113, publicada no BOPG nº. 57, do 01.02.2017, e debatida na sesión plenaria do 07.03.2017)
 
2.4 6473 (10/MOC-000022)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de igualdade no traballo entre mulleres e homes. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº. 5139, publicada no BOPG nº. 71, do 22.02.2017, e debatida na sesión plenaria do 07.03.2017)
 
Punto 3. Proposicións non de lei
 
3.1 4750 (10/PNP-000401)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o desenvolvemento das súas competencias en materia de consumo en relación co control dos produtos financeiros emitidos polas entidades bancarias para os clientes e os seus procesos de comercialización
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 67, do 16.02.2017
 
3.2 4820 (10/PNP-000410)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Blanco Paradelo, Moisés e 13 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para garantir o cumprimento dos obxectivos europeos de cobertura das redes de telecomunicación de nova xeración e aumentar a eficiencia dos fondos públicos, así como posibilitar o acceso a unha velocidade de 30 megabits por segundo, cando menos, ao 90% dos habitantes das poboacións de menos de cinco mil habitantes en Galicia.
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 67, do 16.02.2017
 
3.3 5390 (10/PNP-000454)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 3 máis
 Sobre o establecemento polo Goberno galego do servizo público de dragaxe portuaria e doutros espazos do dominio público marítimo-terrestre na Comunidade Autónoma de Galicia, así como a adquisición dunha embarcación de draga para esta finalidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 75, do 01.03.2017
 
3.4 5521 (10/PNP-000466)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
 Sobre a execución pola Xunta de Galicia, no ano 2017, das obras do plan de regadío da comarca da Limia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 75, do 01.03.2017
 
3.5 5676 (10/PNP-000481)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
 Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao Goberno central en relación coa oferta pública de emprego para o ano 2017
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 79, do 08.03.2017
 
3.6 5688 (10/PNP-000484)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa memoria histórica
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 79, do 08.03.2017
 
3.7 5818 (10/PNP-000496)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas restricións impostas ás comunidades autónomas mediante as limitacións ás taxas de reposición de prazas no Sistema Nacional de Saúde, a convocatoria dunha OPE no ano 2017, así como o establecemento dun plan plurianual de contratación na sanidade pública
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 79, do 08.03.2017
 
3.8 6054 (10/PNP-000521)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Trenor López, Gonzalo e 13 máis
 Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa negociación coa Fegamp duns criterios claros de prioridade nos investimentos en materia de obras hidráulicas, así como o establecemento dunha estrutura tarifaria de referencia para a xestión da auga
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 79, do 08.03.2017
 
Punto 4. Interpelacións
 
4.1 1215 (10/INT-000040)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
 Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa situación económica e social da mocidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 18, do 23.11.2016
 
4.2 2374 (10/INT-000091)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Lago Peñas, José Manuel
 Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa distribución da renda salarial
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 36, do 28.12.2016
 
4.3 5106 (10/INT-000192)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a xestión da saúde mental
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 71, do 22.02.2017
 
Punto 5. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 

5.1 6504 (10/POPX-000022)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coa compañías eléctricas
 
5.2 6520 (10/POPX-000023)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a actuación que vai levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa oferta pública de emprego do ensino para o ano 2017
 
5.3 6524 (10/POPX-000024)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos mecanismos de financiamento adicional utilizados nos últimos anos
 
Punto 6. Preguntas ao Goberno
 
6.1 6507 (10/PUP-000066)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as afirmacións realizadas en relación coas mulleres no discurso institucional do alcalde de Noia con motivo da celebración do Día Internacional da Muller o 8 de marzo de 2017
 
6.2 6008 (10/POP-000785)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa vertedura de residuos que se está a levar a cabo na parcela, protexida pola Rede Natura 2000, do conxunto granítico emblemático denominado "O con do paxaro", no espazo dunar da praia da Lanzada, con motivo da execución das obras de mellora da estrada PO-308
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 79, do 08.03.2017
 
6.3 2656 (10/POP-000248)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 6 máis
 Sobre o proceso de adaptación tecnolóxica que debe levar a cabo o Concello de Vigo para a incorporación do transporte urbano no Plan de transporte metropolitano
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 43, do 12.01.2017
 
6.4 6486 (10/PUP-000065)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Quiroga Díaz, José Antonio e 5 máis
 Sobre a data prevista polo Goberno galego para a posta en funcionamento do porto seco de Monforte de Lemos
 
6.5 4838 (10/POP-000624)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre a sentenza xudicial referida ao proxecto de construción dunha liña de alta tensión entre as localidades do Irixo e Lalín, e a súa afectación á fraga de Casas Vellas, na parroquia de Catasós
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 67, do 16.02.2017
 
6.6 6514 (10/PUP-000067)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego diante do conflito laboral existente en Pescanova, para defender os dereitos e as condicións de traballo dignas na empresa
 
6.7 4332 (10/POP-000545)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Gil, César Manuel e 5 máis
 Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos do abandono temperá dos estudos en Galicia no ano 2016 pola poboación comprendida entre os 18 e 24 anos antes de acadar a educación secundaria postobrigatoria
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 63, do 09.02.2017
 
6.8 2851 (10/POP-000297)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
 Sobre a situación da atención primaria na Área Sanitaria de Valdeorras
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 43, do 12.01.2017
 
6.9 5955 (10/POP-000774)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da presentación no Parlamento de Galicia, no actual período de sesións, dun proxecto de lei de modificación da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, que recolla o sentido e interpretación da sentenza xudicial referida á resolución da Dirección Xeral de Política Social respecto da concesión dunha soa renda de integración por domicilio e o que debe considerarse como unidade de convivencia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 79, do 08.03.2017
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2017
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina