saltar ao contido

Moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 17 de outubro de 2017


 
3.1 17886 (10/MOC-000049)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de atención ás persoas en situación de dependencia. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 15654, publicada no BOPG nº 174, do 13.09.2017, e debatida na sesión plenaria do 26.09.2017)
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 187, do 05.10.2017

 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a:
 
- Realizar todas as accións precisas para garantir unha rede pública cos recursos que as persoas en situación de dependencia precisan, e garantir a equidade no acceso, nomeadamente residencias, axuda no fogar e centros de día.
 
O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a dirixirse ao Goberno español e demandarlle:
 
- O financiamento acordado do 50% dos gastos de atención á dependencia.”
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina