saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 21 de novembro de 2017


A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 21 de novembro de 2017, ás 10:00 hs., no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 14 de novembro de 2017, a orde do día da sesión é a seguinte:

Punto 1. Textos lexislativos
 
 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, sobre o establecemento dun rexistro diario da xornada de traballo nas empresas (doc. núm. 10538, 10/PPLC-000005)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 134, do 23.06.2017

Punto 2. Comparecencias
 

 19874 (10/CPP-000042)
 Do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, por petición propia, para informar das novas propostas de coordinación en materia de emerxencias

Punto 3. Mocións
 
3.1 20099 (10/MOC-000055)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis
 Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación coa xestión do monte, a prevención e loita contra os incendios forestais e a xestión do director xeral de Ordenación Forestal respecto da vaga de lumes. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 19139, publicada no BOPG n.º 199, do 24.10.2017, e debatida na sesión plenaria do 07.11.2017)
 
3.2 20100 (10/MOC-000056)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de prevención e loita contra os incendios forestais e a xestión levada a cabo pola Consellería do Medio Rural ao respecto. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 19039, publicada no BOPG n.º 199, do 24.10.2017, e debatida na sesión plenaria do 07.11.2017)
 
3.3 20114 (10/MOC-000057)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Quiroga Díaz, José Antonio
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prevención dos incendios forestais. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 18688, publicada no BOPG n.º 195, do 18.10.2017, e debatida na sesión plenaria do 07.11.2017)

Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 14121 (10/PNP-001164)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula e 13 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para trasladar ao Goberno do Estado a necesidade de modificación da Lei xeral da Seguridade Social para mellorar a situación das persoas afectadas pola xubilación anticipada
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017
 
4.2 17218 (10/PNP-001298)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dos medios necesarios para posibilitar o acceso gratuíto da cidadanía a todas as catedrais que recibiron nalgún momento achegas económicas de carácter público
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 182, do 27.09.2017
 
4.3 17688 (10/PNP-001320)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 4 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa aplicación das medidas reflectidas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 187, do 05.10.2017
 
4.4 19444 (10/PNP-001438)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Prado del Río, Paula e 6 máis
 Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do impulso das medidas necesarias para a celebración o 6 de decembro de 2018 do cuadraxésimo aniversario da Constitución española de 1978, así como a posición do Parlamento de Galicia en relación cos actos conmemorativos que están a promover e coordinar as Cortes Xerais para a súa celebración
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 203, do 31.10.2017
 
4.5 19565 (10/PNP-001447)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da xestión que se está a levar a cabo en relación coa situación política en Cataluña
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 207, do 08.11.2017
 
4.6 19594 (10/PNP-001452)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia, en cumprimento do artigo 14 da Lei 11/2007 e en colaboración coas universidades públicas galegas, das actuacións necesarias para garantir a incorporación dunha materia específica para a formación en prevención e atención á violencia de xénero no ámbito do Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 207, do 08.11.2017
 
4.7 19622 (10/PNP-001454)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Santos Queiruga, Carmen e Villares Naveira, Luis
 Sobre a creación pola Xunta de Galicia dunha oficina anticorrupción onde se poidan denunciar, de xeito anónimo, posibles casos de corrupción no sector público galego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 207, do 08.11.2017
 
4.8 19744 (10/PNP-001465)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 García Míguez, María Ángeles e 14 máis
 Sobre a intensificación pola Xunta de Galicia da colaboración coas entidades locais integrantes da Rede de concellos en contra da violencia de xénero, para acadar unha maior efectividade dos recursos e desenvolver de xeito conxunto actuacións nos ámbitos da sensibilización e prevención, información, formación e asistencia ás vítimas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 207, do 08.11.2017

Punto 5. Interpelacións
 
5.1 18979 (10/INT-000617)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa situación do persoal   sanitario do Sergas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 199, do 24.10.2017
 
5.2 19022 (10/INT-000620)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e 4 máis
 Sobre o sector conserveiro e o emprego no mesmo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 199, do 24.10.2017
 
5.3 19254 (10/INT-000637)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a política do Goberno galego en materia de atención ás emerxencias
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 204, do 02.11.2017

Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 20180 (10/POPX-000058)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre o cumprimento da normativa vixente na loita contra o terrorismo machista
 
6.2 20196 (10/POPX-000059)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a avaliación da política desenvolvida  polo Goberno galego en materia de reforma de estruturas forestais
 
6.3 20202 (10/POPX-000060)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre as razóns da incapacidade das políticas da Xunta de Galicia para trasladar o incremento nominal do PIB galego á diminución da desigualdade social e a precariedade ou a mellora dos servizos públicos

Punto 7. Preguntas ao Goberno
  
7.1 18046 (10/POP-002196)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e 3 máis
 Sobre as medidas que está a pór en marcha o Goberno galego para previr e erradicar os asasinatos de mulleres a consecuencia da violencia de xénero
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 191, do 11.10.2017
 
7.2 19304 (10/POP-002304)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e 2 máis
 Sobre o exercicio das funcións de xefe de redacción dos informativos da Radio pública galega
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 204, do 02.11.2017
 
7.3 20200 (10/PUP-000120)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Prado del Río, Paula e 7 máis
 Sobre a colaboración que está a ofrecer a Xunta de Galicia as entidades locais para a celebración o 25 de novembro do Día Internacional Contra a Violencia de Xénero, co fin de acadar unha maior efectividade dos recursos nos ámbitos da sensibilización, da prevención e da asistencia ás vítimas
 
7.4 20201 (10/PUP-000121)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a retirada da campaña publicitaria titulada "O máis grande de Galicia non se maltrata"
 
7.5 18668 (10/POP-002250)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rodríguez Barreira, María Julia e 6 máis
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da redacción do proxecto e avaliación ambiental do alongamento do acceso ao porto seco de Monforte ata a N-120
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 195, do 18.10.2017
  
7.6 19527 (10/POP-002329)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da consignación, para o ano 2018, dunha partida orzamentaria específica para a reforma do Hospital Provincial de Pontevedra
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 207, do 08.11.2017
 
7.7 17351 (10/POP-002149)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as medidas específicas que vai adoptar o Goberno galego en relación coa situación extrema de seca que padece o sector primario de Ourense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 187, do 05.10.2017
 
7.8 20177 (10/PUP-000118)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel
 Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en relación coa contratación dos helicópteros para a loita contra incendios das campañas de 2011, 2012 e 2013
 
7.9 20199 (10/PUP-000119)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da garantía dunha protección suficiente das costas de Galicia fronte a unha situación similar á catástrofe do Prestige coas actuacións levadas a cabo desde hai quince anos
 
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2017
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina