saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 24 de abril de 2018


A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 24 de abril de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 17 de abril de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Textos lexislativos

1.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei para presentar perante o Congreso dos Deputados, do  G.P. do Bloque Nacionalista Galego, de modificación da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico para o impulso da electricidade como un ben público e de garantía no seu acceso (doc. núm. 26808, 10/PPLC-000009)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 268, do 28.02.2018
 
1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei para a súa remisión ao Congreso, do  G.P. de En Marea, de modificación do Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social (doc. núm. 27973, 10/PPLC-000010)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 279, do 20.03.2018

Punto 2. Comparecencias

 
2.1 29477 (10/CPP-000055)
 Do Sr. conselleiro de Economía, Emprego e Industria, a petición propia, para informar sobre as directrices enerxéticas de Galicia
2.2 29445 (10/CPP-000054)
 Da Sra. conselleira do Medio Rural, por petición propia, para informar do futuro da Política Agraria Común (PAC) en Galicia

Punto 3. Mocións

3.1 29390 (10/MOC-000082)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prestación de atención sanitaria no Sergas na área de xestión sanitaria da Coruña. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 28365, publicada no BOPG n.º 284, do 27.03.2018, e debatida na sesión plenaria do 10.04.2018)
 
3.2 29398 (10/MOC-000083)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa perda de poder adquisitivo das pensións. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 27661, publicada no BOPG n.º 280, do 21.03.2018, e debatida na sesión plenaria do 10.04.2018)
 
3.3 29421 (10/MOC-000084)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas deficiencias existentes nos servizos de urxencias dos centros hospitalarios do Sergas. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 28372, publicada no BOPG n.º 284, do 27.03.2018, e debatida na sesión plenaria do 10.04.2018)

Punto 4. Proposicións non de lei

4.1 22812 (10/PNP-001678)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
 Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia do Plan estratéxico da conserva, horizonte 2020, así como o inicio, en colaboración co sector, da elaboración e redacción do Plan estratéxico do conxelado, co horizonte en 2025
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
4.2 24309 (10/PNP-001759)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
 Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa suba das tarifas das peaxes da AP-9 prevista para o ano 2018 con motivo das obras de ampliación da autoestrada na ponte de Rande
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 255, do 07.02.2018
 
4.3 26168 (10/PNP-001846)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 4 máis
 Sobre a posta en marcha polo Goberno galego das actuacións necesarias para acadar, antes do remate de 2018, a gratuidade do transporte público regular de viaxeiros por estrada competencia da comunidade autónoma para as persoas mozas, en condicións semellantes, cando menos, ás da Tarxeta Xente Nova
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
4.4 27429 (10/PNP-001959)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
 Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia, antes do remate do primeiro período de sesións de 2018, dun informe respecto da aplicación, durante o curso 2016-2017, do I Plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia, así como das modificacións necesarias para a consecución dos seus obxectivos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 276, do 14.03.2018
 
4.5 28139 (10/PNP-002021)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para incrementar a contía do "Fondo extraordinario, perceptores subsidios e pensións non contributivas" e solicitar do Goberno central o incremento das pensións non contributivas ata a contía equivalente ao salario mínimo interprofesional
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 284, do 27.03.2018
 
4.6 28162 (10/PNP-002023)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para solicitar do Goberno central a modificación das bases das convocatorias dos organismos autónomos adscritos ao Sistema nacional de saúde para garantir a inclusión de cláusulas de non discriminación polo exercicio de dereitos laborais por razón de maternidade e a revisión de procedementos administrativos firmes e non firmes onde se puidera ter dado unha situación de discriminación
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 284, do 27.03.2018
 
4.7 28519 (10/PNP-002062)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rodríguez Arias, Marta e 8 máis
 Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da posta en marcha, en coordinación coas comunidades autónomas e os concellos, da  tarxeta social universal
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 287, do 04.04.2018

4.8 28925 (10/PNP-002096)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Sobre a solicitude polo Goberno galego da mediación e arbitraxe do Consello Galego de Relacións Laborais na negociación entre a Xunta de Galicia e o comité de folga do persoal da Administración de xustiza
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018

Punto 5. Interpelacións

5.1 27754 (10/INT-000896)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre a política do Goberno galego en relación co impacto medioambiental das verteduras de augas residuais procedentes de explotacións mineiras
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 280, do 21.03.2018
 
5.2 28232 (10/INT-000910)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
 Sobre a política do Goberno galego sobre a mellora do emprego público e das condicións de traballo no sector público autonómico
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 284, do 27.03.2018
 
5.3 28849 (10/INT-000933)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
 Sobre a política do Goberno galego en materia de prevención do abandono escolar
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018

Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta

6.1 29467 (10/POPX-000085)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre o cambio da política forestal e rural do Goberno galego
 
6.2 29468 (10/POPX-000086)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a avaliación das políticas da Xunta de Galicia en relación cos estudos universitarios de posgrao
 
6.3 29469 (10/POPX-000087)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre o nivel de utilización da totalidade dos recursos dispoñibles para solucionar o problema do desemprego que padece Galicia

Punto 7. Preguntas ao Goberno
  
7.1 22806 (10/POP-002753)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 García Míguez, María Ángeles e 7 máis
 Sobre o balance do Goberno galego respecto dos resultados do fomento da xestión compartida dos centros de información á muller en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
7.2 27713 (10/POP-003279)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia desde o 8 de marzo de 2018 para reducir a discriminación económico-laboral das mulleres galegas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 280, do 21.03.2018
 
7.3 28667 (10/POP-003373)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para garantir no futuro a seguridade das persoas que visiten a praia das Catedrais, no concello de Ribadeo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
7.4 27837 (10/POP-003288)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 6 máis
 Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do desenvolvemento da primeira fase do Plan de transporte público de Galicia posta en marcha o 8 de agosto de 2017
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 280, do 21.03.2018
 
7.5 27099 (10/POP-003222)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco
 Sobre a realización pola Xunta de Galicia dalgún informe en relación coas consecuencias da implantación de grandes superficies comerciais para o comercio local, o emprego e os pequenos propietarios de locais comerciais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 272, do 07.03.2018

7.6 29466 (10/PUP-000158)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do posible nomeamento da actual subdirectora xeral de Farmacia como alto cargo do Ministerio de Sanidade

7.7 26308 (10/POP-003133)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre o seguimento que está a facer a Consellería de Sanidade en relación co grao de cumprimento da Lei 5/2015, do 26 de xuño, de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 268, do 28.02.2018

7.8 27591 (10/POP-003270)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Moreira Ferro, Jacobo e 10 máis
 Sobre os avances e novidades producidas nos últimos meses no proxecto para a construción do Gran Hospital de Montecelo, en Pontevedra
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 276, do 14.03.2018

7.9 28493 (10/POP-003352)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
 Sobre as causas da expansión ao concello de Muxía da praga de couza guatemalteca da pataca
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 287, do 04.04.2018
 

7.10 28662 (10/POP-003372)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
 Sobre a garantía polo Goberno galego do cumprimento polos helicópteros Pesca I e Pesca II das condicións técnicas necesarias para a prestación na actualidade do servizo de salvamento marítimo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2018
 

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente


 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina