saltar ao contido

Acordos da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 20 de abril de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 28951 (10/PNC-002289)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiros Guinarte, Silvestre José e 6 máis
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia da figura das agrupacións de defensa contra os incendios forestais, reflectidas na normativa vixente na materia. (Procedemento de urxencia)
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 6 votos a favor, 0 votos en contra e 4 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a desenvolver a figura das agrupacións de defensa contra os incendios contempladas na normativa de incendios forestais."

Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 28611 (10/PNC-002257)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prevención dos incendios forestais nas zonas próximas aos núcleos rurais e vivendas habitadas
BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
Sométese a votación a transacción coa emenda presentada polo G.P. Popular de Galicia, doc. núm. 29734, e resulta aprobada pola unanimidade dos 10 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
1.- Impulsar un plan de actuación en faixas secundarias de xestión da biomasa cunha participación maioritaria na financiación desas actuacións pola Xunta de Galicia.
 
2.- Priorizar no plan de actuación o apoio financeiro para delimitar as faixas secundarias así como para que os propietarios realicen a limpeza dos montes sen que o seu coste exceda do que se estima un prezo xusto.
 
3.- Aplicar gradualmente o plan de actuación priorizando as actuacións nas parroquias de alta actividade incendiaria.
 
4.- Coordinarse coa FEGAMP e as deputacións para que a implantación do plan de actuación poida realizarse antes de que comece o período de máximo risco."

Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 28598 (10/PNC-002256)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre a información pola Xunta de Galicia respecto do avance da praga de couza guatemalteca e das medidas previstas para a súa erradicación no concello de Muxía e na Costa da Morte, así como das medidas adoptadas, dos seus efectos e das axudas concedidas a particulares e produtores
BOPG n.º 287, do 04.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 10 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
1.- Informar sobre o avance da couza guatemalteca e as medidas que se van tomar a fin de erradicala no Concello de Muxía e a Costa da Morte.
 
2.- Informar sobre as medidas establecidas ata o de agora e os seus efectos, recollidos na resolución do 8 de marzo de 2017 que recolle as zonas infestadas e as zonas tampón, e implementa as medidas para a erradicación e control do organismo de corentena.
 
3.- Informar sobre as axudas concedidas a particulares e produtores."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina