saltar ao contido

Acordos da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 26 de abril de 2018

 A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 26 de abril de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
- 18697 (10/PNC-001516)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a creación pola Xunta de Galicia dun consello galego da infancia e a adolescencia como organismo participativo nas políticas publicas do Goberno galego e as actuacións que debe levar a cabo ao respecto, así como no fomento do desenvolvemento da participación da infancia e da adolescencia nos consellos locais, de acordo coa Fegamp, con especial atención á participación en igualdade de condicións dos nenos con diversidade funcional
BOPG n.º 194, do 17.10.2017
 
Sométese a votación a transacción coa emenda do G. P. Popular de Galicia, doc. núm. 27036, e resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Crear o Consello Galego da Infancia e a Adolescencia, como órgano participativo que canalice e represente a opinión e a experiencia dos nenos e nenas galegos.
2. Crear, no primeiro semestre de 2018, o Observatorio Galego da Familia e da Infancia, como órgano colexiado de carácter asesor e de apoio, análise, investigación, estudo e proposta de actuacións en materia de familia e de infancia.
3. Que tanto no Observatorio como no Consello se teñan en conta as seguintes liñas de traballo, sendo prioritaria a promoción da participación infantil: a igualdade de xénero, a situación da pobreza en Galicia e no mundo e a preocupación polo medio ambiente.
4. Fomentar o desenvolvemento da participación da infancia e a adolescencia en Consellos locais, de acordo coa FEGAMP, prestando especial interese ao fomento da participación de nenos e nenas con diversidade funcional en igualdade de condicións."

Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 27154 (10/PNC-002097)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para resolver as deficiencias estruturais e as carencias de persoal existentes no Centro de Saúde de Pazos de Borbén
BOPG n.º 272, do 07.03.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
- Dotar do persoal necesario o Centro de saúde de Pazos de Borbén para poder atender de xeito eficaz a demanda da poboación.
- Realizar as obras de reforma e ampliación necesarias para adaptar o Centro de Saúde."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina