saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 6 de xuño de 2018


 
4.1 8675 (10/PNP-000818)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da implantación da figura do enriquecemento inxusto ou ilegal no Código penal, co fin de avanzar na loita contra a corrupción
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 112, do 10.05.2017
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a demandar do Goberno do Estado a tipificación dun novo delito de enriquecemento ilícito, conforme aos principios constitucionais”.
 
4.2 19335 (10/PNP-001426)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre o fomento e acollemento polo Goberno galego, de xeito complementario ao investimento público en tecnoloxía sanitaria, de todas aquelas actuacións de mecenado que redunden nunha mellora do servizo ao doente
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 203, do 31.10.2017
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O  Parlamento  de  Galicia,  insta  á  Xunta  de  Galicia  a  que,  paralelamente   ao investimento público en tecnoloxía sanitaria, fomente e acolla de xeito complementario todas  aquelas  accións  de  mecenado  que  redunden  nunha  mellora  do  servizo  ao paciente”.

4.3 30118 (10/PNP-002221)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e Santos Queiruga, Carmen
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a reforma do sistema de elección de vogais do Consello Xeral do Poder Xudicial e a garantía da independencia do poder xudicial
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O  Parlamento  de  Galicia  insta  a  Xunta  de  Galicia  a  dirixirse  ao  Goberno  de España para:
 
1.-  Cambiar o sistema de eleccións das vogais de procedencia xudicial para que sexan escollidos por as xuízas e xuíces.
 
2.-  Garantir  que  na  elección    e  nomeamento  se  asegure  de  forma  efectiva  a igualdade de xénero e a presencia das minorías.
 
3.-  Someter  a  informe  do  CXPX  o  anteproxecto  de  lei  que  verse  sobre  as modificacións na Lei Orgánica do Poder Xudicial  segundo o establecido no 561 da mesma”.
 
4.5 30476 (10/PNP-002257)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Concello de Santiago de Compostela en relación coa redacción do proxecto de accesos á nova estación de autobuses, o cronograma da tramitación administrativa necesaria e os prazos contractuais previstos para garantir o seu acceso axeitado, así como as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do inicio e execución das obras desa estación
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de  Galicia  insta  á  Xunta  de  Galicia  a  dirixirse  ao  Concello  de  Santiago de Compostela para: 
 
1. Que  inicie  o  antes  posible  a  redacción  do  proxecto  de  accesos  que  garanta  a funcionalidade  á  nova  estación  de  autobuses  de  Santiago  de  Compostela  a
partir da Rúa Clara Campoamor.
 
2. Que  achegue  á  Xunta  de  Galicia  un  cronograma  da  tramitación  administrativa necesaria  e  dos  prazos  contractuais  previstos  que  asegure  que,  á  finalización das obras da estación de autobuses, o seu acceso é axeitado, e permita realizar unha axeitada coordinación da actuación autonómica e da municipal.
Así  mesmo  o  Parlamento  galego  insta  á  Xunta  de  Galicia  a  que  culmine  os  trámites administrativos  que  permitan  o  inicio  das  obras  da  estación  de  autobuses  á  maior brevidade e que vele para que se executen nos prazos comprometidos”.
 
 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina