saltar ao contido

Acordo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 8 de xuño de 2018

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 8 de xuño de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 21670 (10/PNC-001775)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o apoio e solidariedade co pobo palestino
BOPG n.º 234, do 29.12.2017
 
Sométese a votación separada por alíneas:
 
Alíneas 1, 2 e 6: resultan aprobadas pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
Alíneas 3, 4 e 5: resultan rexeitadas por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia acorda:
 
-Amosar o seu apoio e solidariedade co pobo palestino.
 
-Rexeitar a decisión de Estados Unidos de recoñecemento de Xerusalén como capital de Israel.
 
-O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a que se dirixa ao Goberno español para que por parte deste se proceda a ter unha actuación contundente nas institucións internacionais nas que está presente, nomeadamente a UE e as Nacións Unidas para:
 
Demandar a rectificación de Estados Unidos no recoñecemento de Xerusalén como capital de Israel.
 
Esixir o cumprimento dos acordos internacionais e das resolucións das Nacións Unidas para rematar coa actual situación garantindo o exercicio do dereito de autodeterminación do pobo palestino.”
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina