saltar ao contido

Acordos da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 14-06-2018

 
A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser., na súa sesión do 14 de xuño de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 30709 (10/PNC-002467)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 8 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Concello de Vigo en relación coa humanización da avenida de Castrelos, no treito inicial da estrada PO-330, ou, se é o caso, a actuación que debe levar a cabo ao respecto
BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 2 votos en contra e 3 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
a) Dirixirse novamente ao Concello de Vigo para:
 
1. Que realice as xestións necesarias para obter os terreos municipais que permitan a humanización da Avenida de Castrelos no treito inicial da PO-330.
 
2. Que aclare que procedemento pensa seguir para materializar a actuación.
 
b) No caso de que a actuación non sexa desenvolvida polo Concello de Vigo, que a Xunta de Galicia acometa a execución das obras una vez o Concello poña os terreos a disposición."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 11880 (10/PNC-001188)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa decisión de retirar da base de Vilanova o helicóptero de loita contra incendios do Barco de Valdeorras
BOPG n.º 149, do 20.07.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Consellería do Medio Rural a que, una vez finalizadas as xestións cos respectivos propietarios dos terreos e demais entes implicados, a efectos de declarar o seu uso exclusivo, reabra de xeito inmediato a base de helicópteros de Vilanova (O Barco) para o seu uso nesta temporada de incendios".

 
Procedementos de natureza normativa
Proposición de lei para presentar perante o Congreso
 
Designación da Ponencia
 
- 20737 (10/PPLC-000007)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, órganica de transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Xunta de Galicia
BOPG n.º 219, do 29.11.2017
 
G.P. Popular de Galicia
D. Martín Fernández Prado (titular)
D. Jacobo Moreira Ferro (suplente)
 
G.P. de En Marea
D. Antón Sánchez García (titular)
D. Marcos Cal Ogando (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia
D. Xoaquín  Fernández Leiceaga (titular)
D. Raúl Fernández Fernández (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego
D. Xosé Luis Bará Torres (titular)
Dª. Noa Presas Bergantiños (suplente)

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2018

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina