saltar ao contido

Acordos da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, celebrada o 29-06-2018

 
A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 29 de xuño de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
- 23035 (10/PNC-001846)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a presentación polo Goberno galego, para o seu debate no Parlamento de Galicia durante o primeiro semestre de 2018, da posición da Xunta de Galicia nos eidos sinalados como prioritarios no documento titulado “"Análise do impacto do "Brexit" en Galicia"”
BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada a transacción coa emenda do G.P. Popular de Galicia, doc. núm. 32928, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a presentar para o seu debate na Cámara, antes do fin de 2018, o posicionamento da Xunta de Galicia nos eidos identificados como prioritarios no seu documento de Análise do impacto do Brexit en Galicia."

- 31098 (10/PNC-002507)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos principios e actuacións da economía social polas cooperativas de traballo asociado
BOPG n.º 309, do 23.05.2018
 
Sométese a votación por puntos co resultado que se reflicte a seguir:
 
- Punto 3, transaccionado coa emenda do G.P. Popular de Galicia, aprobado pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
- Puntos 1, 2 e 4, rexeitados por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento insta a Xunta de Galicia para que se dirixa á Inspección de Traballo para poñer en marcha actuacións específicas de cara á inspección das condicións laborais nas cooperativas e empresas de economía social no Plan de Actividades de 2019."

- 32480 (10/PNC-002655)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Pérez, Moisés e 7 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o establecemento de beneficios fiscais para as persoas afectadas pola explosión de material pirotécnico na parroquia de Paramos, no concello de Tui. (Procedemento de urxencia)
BOPG n.º 323, do 20.06.2018
 
Sométese a votación a transacción coas emendas dos GG.
PP. dos Socialistas de Galicia (doc. núm. 32930) e do Bloque Nacionalista Galego (doc. núm.32941) e resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
 
1.  Demandar do Goberno de España que estableza os seguintes beneficios fiscais respecto dos afectados pola explosión de Tui:
 
- Exención no seu IRPF das axudas autonómicas percibidas en base ao Decreto 55/2018.
 
- Exención das cotas do imposto sobre bens inmobles correspondentes ao exercicio 2018, que afecten a vivendas, establecementos industriais e mercantís, locais de traballo e similares, de natureza urbana, situados no ámbito xeográfico de afectación da explosión, cando se acredite que tanto as persoas como os ben situados naqueles tivesen que ser obxecto de realoxamento total ou parcial noutras vivendas ou locais diferentes ata a reparación dos danos sufridos. A diminución de ingresos que se lle produza ao Concello de Tui por esta exención deberá de ser compensada con cargo aos orzamentos xerais do Estado.
 
- Redución no imposto sobre actividades económicas correspondente ao exercicio 2018 ás industrias de calquera natureza, establecementos mercantís e profesionais cuxos locais de negocios ou bens afectos a esa actividade fosen danados como consecuencia directa da explosión, sempre que tivesen que ser obxecto de realoxamento ou se producisen danos que obriguen ao peche temporal da actividade. A indicada redución será proporcional ao tempo transcorrido desde o día en que se producise o cesamento da actividade ata o seu reinicio en condicións de normalidade, xa sexa nos mesmos locais, xa sexa noutros habilitados ao efecto, sen prexuízo de considerar, cando a gravidade dos danos producidos dea orixe a isto, o suposto de cesamento no exercicio daquela, que producirá efectos desde o día 31 de decembro de 2017. A diminución de ingresos que se lle produza ao Concello de Tui por esta exención deberá de ser compensada con cargo aos orzamentos xerais do Estado.
 
- Exención das taxas da Xefatura Central de Tráfico para a tramitación das baixas de vehículos solicitadas como consecuencia dos danos producidos pola explosión.
 
- Redución dos índices de rendemento neto no método de estimación obxectiva do imposto sobre a renda das persoas físicas para actividades agrícolas e gandeiras afectadas pola explosión
 
2. Establecer para as persoas afectadas unha dedución da cota íntegra autonómica do 100 % das cantidades investidas en investimentos non empresariais coa finalidade de paliar os danos sufridos, pola parte que exceda das cantidades percibidas por axudas ou subvencións ou por coberturas de seguros.
 
3. Acelerar as correspondentes convocatorias de axudas aínda pendentes, en consonancia co recollido no Decreto 55/2018, do 31 de maio.
 
4. Establecer unha liña singular de financiamento  a favor do concello de Tui para poder compensarlle a lo menos parte dos gastos derivados das diversas actuacións realizadas pola catástrofe acontecida.
 
5. Favorecer, en coordinación co Concello de Tui, a dilixente tramitación da figura que permita unha ordenación urbanística axeitada.
 
6. Que de xeito periódico, canto menos trimestralmente, realice e remita ao Parlamento de Galicia un informe ao respecto da situación do estado das axudas e actuacións levadas a cabo.
 
7. Demandar do Goberno español a declaración de zona gravemente afectada por unha emerxencia de protección civil regulada na Lei 17/2015, a zona de Paramos.”

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina