saltar ao contido

Acordos acadados Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o día 19.10.2018

A  Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 19 de outubro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 36137 (10/PNC-002898)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e seis deputados/as máis
Sobre a apertura por parte da Xunta de Galicia de novas zonas de concentración parcelaria de interese agrogandeiro e forestal para rendibilizar as actuais explotacións
BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 10 votos a favor, 2 votos en contra e 0 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a proceder á apertura de novas zonas de concentración parcelaria de interese agro-gandeiro e forestal para rendibilizar as explotacións actuais."
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 30946 (10/PNC-002489)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa execución dos traballos subvencionados a través da liña de axudas inserida nos plans de prevención e defensa contra os incendios forestais para a formación de equipos para as comunidades de montes, así como mediante todas as liñas de axuda destinadas a esas comunidades
BOPG n.º 309, do 23.05.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galiza acorda instar a Xunta para que nesta liña de axudas para prevención e defensa contra os lumes forestais, e en todas nas que sexan beneficiarias as comunidades de montes, os traballos obxecto das axudas poidan ser realizados non só polas empresas forestais, senón tamén polas propias comunidades de montes ou as súas mancomunidades."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina