saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 6 de novembro de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 6 de novembro de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 30 de outubro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Comparecencia
 
 37713 (10/CPP-000079)
Do Sr. conselleiro de Cultura e Turismo, para informar das liñas xerais de actuación do seu departamento
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
Punto 2. Mocións
 

2.1 39422 (10/MOC-000109)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de estradas. (Moción consecuencia da Interpelación n.º 37366, publicada no BOPG n.º 365, do 03.10.2018, e debatida na sesión plenaria do 23.10.2018)
 
2.2 39423 (10/MOC-000110)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa execución de obras de infraestruturas rurais. (Moción consecuencia da Interpelación n.º 38081, publicada no BOPG n.º 368, do 10.10.2018, e debatida na sesión plenaria do 23.10.2018)
 
2.3 39426 (10/MOC-000111)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación  coa política do Sergas en materia de contratación de persoal. (Moción consecuencia da Interpelación n.º 35901, publicada no BOPG n.º 354, do 12.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 23.10.2018)
 
Punto 3. Proposicións non de lei
 
3.1 27687 (10/PNP-001974)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
Sobre a dotación pola Xunta de Galicia do Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela dos medios humanos e materiais necesarios demandados polo persoal do centro
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 280, do 21.03.2018
 
3.2 36685 (10/PNP-002729)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das accións destinadas ao asinamento e aplicación do protocolo entre  Aecosan e Intecmar
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
3.3 36781 (10/PNP-002743)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Pazos Couñago, José Alberto e 9 máis
Sobre a demanda ao Goberno do Estado para a concreción do prazo e da fórmula elixidos para a supresión da peaxe de Redondela
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
3.4 37548 (10/PNP-002797)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co proceso de negociación que se está a desenvolver para o establecemento dun novo acordo salarial para o persoal da industria auxiliar de Navantia na ría de Ferrol, así como as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego ao respecto
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
3.5 38443 (10/PNP-002852)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa tramitación do expediente para declarar o parque do Pasatempo, de Betanzos, como ben de interese cultural, así como o financiamento das obras para a súa rehabilitación
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 371, do 16.10.2018
 
3.6 38578 (10/PNP-002860)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas condicións laborais e salariais existentes no sector da conxelación e refrixeración dos produtos do mar
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 371, do 16.10.2018
 
3.7 39067 (10/PNP-002902)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego, antes do remate do curso 2018-2019, do Decreto 132/2013, do 1 de agosto, de xeito que se garanta de forma efectiva a posibilidade de prestar distintas modalidades de xestión do servizo de comedor escolar
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
3.8 39126 (10/PNP-002913)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Otero Rodríguez, Patricia e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego das xestións necesarias para evitar o peche dos centros de produción e asegurar o mantemento dos postos de traballo da empresa Alcoa en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
Punto 4. Interpelacións
 
4.1 35115 (10/INT-001170)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
 Sobre a política do Goberno galego en materia de vivenda protexida
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 352, do 05.09.2018
 
4.2 36087 (10/INT-001202)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co impacto en Galicia da suba constante do prezo da electricidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
4.3 38782 (10/INT-001283)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa Rede galega de atención temperá
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
Punto 5. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta

 
5.1 39482 (10/POPX-000112)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as propostas que vai impulsar a Xunta de Galicia co fin de garantir un marco estable para as empresas electrointensivas e evitar o peche de Alcoa
 
5.2 39483 (10/POPX-000113)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da calidade do emprego que se crea en Galicia
 
5.3 39484 (10/POPX-000114)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para reducir a desigualdade económica en Galicia
 
Punto 6. Preguntas ao Goberno
 
6.1 39072 (10/POP-004572)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a solicitude da Fiscalía de Ourense para a citación como imputados de dous cargos da Consellería de Facenda por un presunto delito de acoso inmobiliario
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
6.2 38963 (10/POP-004560)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o remate da execución do Plan director para o proxecto de saneamento integral do concello de Lalín
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
6.3 36765 (10/POP-004341)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
 Sobre a opinión da Xunta de Galicia en relación coa venda de Itínere
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 359, do 20.09.2018
 
6.4 39471 (10/PUP-000197)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referida á adxudicación dunha praza de docente na Escola de Restauración de Bens Culturais, de Pontevedra, no concurso de traslados de 2016
 
6.5 39480 (10/PUP-000199)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en relación coa sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referida á adxudicación dunha praza de docente na Escola de Restauración de Bens Culturais, de Pontevedra, no concurso de traslados de 2016
 
6.6 36414 (10/POP-004310)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca
Sobre a realización pola Xunta de Galicia dalgunha xuntanza coas principais plataformas web de reservas de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 359, do 20.09.2018
 
6.7 38948 (10/POP-004557)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rey Varela, José Manuel e 10 máis
Sobre o estado de tramitación do expediente para a declaración de Ferrol como cidade Patrimonio da Humanidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
6.8 39479 (10/PUP-000198)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre a situación de precariedade dos servizos de atención á drogodependencia, en especial no que atinxe ás mulleres
 
6.9 37100 (10/POP-004379)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rodríguez Arias, Marta e 6 máis
Sobre a evolución que presenta a atención á dependencia en Galicia nos últimos anos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 30 de outubro de 2018

 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina