saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto parao día 4 de decembro de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 4 de decembro de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 27 de novembro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Textos lexislativos
 
1.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, de modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia (doc. núm. 32947, 10/PPL-000026)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 331, do 04.07.2018
 
1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario de En Marea, pola que se regula o sistema de provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde (doc. núm. 38843, 10/PPL-000027)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 374, do 19.10.2018
 
1.3 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, para o fomento da responsabilidade social en Galicia (doc. núm. 38858, 10/PPL-000029)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 374, do 19.10.2018
 
Punto 2. Comparecencia
 
2.1 38091 (10/CPP-000084)
Da Sra.  conselleira do Mar, por petición propia, para dar conta da liña de traballo de cara á negociación dos totais admisibles de capturas e das cotas para 2019
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 40794 (10/MOC-000114)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos proxectos de instalacións de xestión e tratamento de residuos, así como coas instalacións xa existentes. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 38227, publicada no BOPG n.º 368, do 10.10.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.11.2018)

3.2 40795 (10/MOC-000115)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto que está a ter en Galicia a suba constante do prezo da electricidade. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 38087, publicada no BOPG n.º 354, do 12.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.11.2018)
 
3.3 40799 (10/MOC-000116)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa dotación de medios humanos e materiais dos servizos de urxencias dos centros hospitalarios. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 27682, publicada no BOPG n.º 280, do 21.03.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.11.2018)
 
3.4 40805 (10/MOC-000117)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas condicións laborais das mulleres que traballan limpando pisos, hoteis e apartamentos. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 38579, publicada no BOPG n.º 371, do 16.10.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.11.2018)
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 37093 (10/PNP-002780)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Arias Rodríguez, Raquel e 9 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a modificación da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, no que atinxe aos artigos referidos ao exercicio do voto polos españois residentes no exterior
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
4.2 37208 (10/PNP-002783)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos servizos de "transporte á demanda" que se están a prestar nas zonas rurais máis desatendidas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
4.3 38254 (10/PNP-002845)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Otero Rodríguez, Patricia e Toja Suárez, María Dolores
Sobre a elaboración por parte do Goberno galego dun plan integral de formación náutico-pesqueira para a Mariña lucense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 371, do 16.10.2018
 
4.4 39171 (10/PNP-002917)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Rodríguez Estévez, David
Sobre a defensa polo Goberno galego dun plan estratéxico propio para Galicia cara ao vindeiro período da Política Agraria Común
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 378, do 31.10.2018
 
4.5 39526 (10/PNP-002945)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central do asinamento da orde de construción das cinco fragatas F-110 da Armada Española no estaleiro de Navantia, na comarca de Ferrol, así como a garantía dos investimentos tecnolóxicos e das infraestruturas necesarias para promover a conversión desa factoría nun estaleiro 4.0
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 380, do 06.11.2018
 
4.6 40088 (10/PNP-003000)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas vítimas do franquismo soterradas en fosas comúns en Galicia, así como con aquelas iniciativas promovidas polo Goberno central ou por comunidades autónomas nas que existan persoas galegas desaparecidas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
4.7 40278 (10/PNP-003026)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto das intencións do Goberno central referidas á implantación de peaxes nas autovías
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
4.8 40356 (10/PNP-003031)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Santos Queiruga, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co actual esquema retributivo dos responsables públicos de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
Punto 5. Interpelacións
 

5.1 39327 (10/INT-001300)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre a xestión do Goberno galego en materia de sanidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 378, do 31.10.2018
 
5.2 40091 (10/INT-001327)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa reforma da Política Agraria Común para o período 2021-2027
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
5.3 40351 (10/INT-001341)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco e Lago Peñas, José Manuel
Sobre a política do Goberno galego en relación co emprego da industria galega do automóbil
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 40859 (10/POPX-000118)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a valoración da contribución do Goberno galego ao autogoberno de Galicia, despois de nove anos sen conseguir a transferencia de ningunha competencia
 
6.2 40860 (10/POPX-000119)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución da desigualdade social en Galicia
 
6.3 40861 (10/POPX-000120)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
Sobre as cuestións que ten que ocultar o Goberno galego en relación coa xestión da sanidade pública de Galicia
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
7.1 40204 (10/POP-004683)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de cumprimento da Lei 8/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
7.2 40849 (10/PUP-000205)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa rexeneración da ría do Burgo
 
7.3 33582 (10/POP-003888)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre os traballos para a posta en marcha da 2ª fase do Plan de transporte público de Galicia no ano 2019
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 342, do 27.07.2018
 
7.4 39559 (10/POP-004622)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para reverter o incremento do número de persoas falecidas nas estradas de Galicia no ano 2018
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 380, do 06.11.2018
 
7.5 40848 (10/PUP-000204)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a información do Goberno galego referida a posible realización por Augas de Galicia dun seguimento das condicións nas que quedou a canle do río Xunqueira despois da curta autorizada de árbores
 
7.6 40853 (10/PUP-000206)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para a conservación do Camiño Francés como Patrimonio da Humanidade, singularmente ao seu paso polo concello de Touro
 
7.7 33981 (10/POP-003959)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Vega Pérez, Daniel e 10 máis
Sobre as obras de ampliación e remodelación do Hospital da Mariña lucense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
7.8 35488 (10/POP-004183)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a planificación do Goberno galego para solucionar o déficit de profesionais existente no Sergas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 355, do 13.09.2018
 
7.9 40033 (10/POP-004665)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Oubiña Solla, Rosa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa campaña da vendima de 2018 nas cinco denominacións de orixe de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
7.10 40159 (10/POP-004679)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha análise en relación coa situación actual da cría do percebe e a previsión cara á campaña do Nadal
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
 
 
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oficial maior
 
Santiago de Compostela, 27 de novembro de 2018
 
 
 
 
 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina