saltar ao contido

Acordo da Comisión Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, do día 28.11.2018

A  Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 28 de novembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 38452 (10/PNC-003075)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa taxa de reposición de prazas vacantes vixente na actualidade, así como a actuación que debe levar a cabo para recuperar todas as prazas vacantes do Sistema público de saúde de Galicia
BOPG n.º 371, do 16.10.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a instar ao Goberno español á eliminación como norma básica da taxa de reposición de efectivos na Lei estatal de orzamentos do ano 2019, correspondendo a cada comunidade autónoma a competencia de determinar o número de prazas a incluír na oferta anual de emprego público."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina