saltar ao contido

Acordo da Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, do 29.11.2018

A  Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 29 de novembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 38789 (10/PNC-003107)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 13 máis
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia da redacción dun proxecto de mellora e acondicionamento do trazado da estrada OU-636, entre Freixido e A Pobra de Trives, para posibilitar a súa aprobación no ano 2019 e a realización dos trámites necesarios para a execución das obras
BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a iniciar a redacción dun proxecto de mellora e acondicionamento de trazado da estrada OU-636 entre Freixido e A Pobra de Trives, co obxectivo de que poida estar redactado e aprobado no ano 2019 para, a continuación, seguir coa tramitación necesaria para a execución das obras."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina