saltar ao contido

Convocatoria do Pleno (ordinario) do Parlamento de Galicia previsto para o 18 de decembro de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 18 de decembro de 2018, ao remate da sesión plenaria orzamentaria, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 12 de decembro de 2018, a orde do día da sesión é a
seguinte:
 
Punto 1. Textos lexislativos
 
1.1 Debate e votación do ditame, emitido pola Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, sobre o Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas (39156, 10/PL-000011)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 374, do 19.10.2018
 
1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario de En Marea, pola que se regula o sistema de provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde (doc. núm. 38843, 10/PPL-000027)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 374, do 19.10.2018
 
1.3 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, de reforma da Lei 9/2011, do 9 de novembro de 2011, dos medios  públicos de comunicación audiovisual de Galicia (doc. núm. 39019, 10/PPL-000030)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 374, do 19.10.2018
 
Punto 2. Mocións
 
2.1 41511 (10/MOC-000118)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa reforma da Política Agraria Común para o período 2021-2017. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 40091, publicada no BOPG nº 386, do 21.11.2018, e debatida na sesión plenaria do 04.12.2018)
 
2.2 41551 (10/MOC-000119)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa sanidade pública de Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 39327, publicada no BOPG n. 378, do 31.10.2018, e debatida na sesión plenaria do 04.12.2018)
 
2.3 41639 (10/MOC-000120)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco e Lago Peñas, José Manuel
 Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación emprego da industria do automóbil. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 40351, publicada no BOPG n.º 386, do 21.11.2018, e debatida na sesión plenaria do 04.12.2018)
 
Punto 3. Proposicións non de lei
 
3.1 5566 (10/PNP-000470)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Trenor López, Gonzalo e 8 máis
 Sobre a solicitude pola Xunta de Galicia ao Concello da Coruña da cesión dos espazos axeitados no mercado de Santa Lucía para prestar asistencia sanitaria aos usuarios do Centro de Saúde Federico Tapia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 75, do 01.03.2017
 
3.2 31022 (10/PNP-002298)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proxecto de execución da autovía do Atlántico no traxecto A Coruña-O Porriño, o destino dos orzamentos previstos para ese fin ao rescate da AP-9 e a elaboración dun estudo para o seu reforzo, así como o cumprimento do acordo parlamentario referido ao incremento das frecuencias e adaptación dos horarios do servizo ferroviario do eixe atlántico, a redución do prezo dos billetes nel e o inicio dos trámites para o rescate da concesión da AP-9
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 309, do 23.05.2018
 
3.3 32796 (10/PNP-002475)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula
 Sobre o impulso pola Xunta de Galicia, antes do ano 2020, dun estudo específico respecto do financiamento e implantación da renda básica universal en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 328, do 28.06.2018
 
3.4 34510 (10/PNP-002591)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar o Goberno galego en relación coa demanda de profesionais no Sergas, especialmente nos puntos de atención continuada
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
3.5 38833 (10/PNP-002892)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas medidas de minoración dos impostos anunciadas para a compra de vivenda habitual usada, así como para a xente moza, familias numerosas e persoas con discapacidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
3.6 40364 (10/PNP-003033)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as modificacións que debe introducir o Goberno galego nas bases reguladoras reflectidas na Resolución do 17 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral de Igualdade, para a concesión da prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero, así como a que debe aplicar na resolución que dite para ese fin para o ano 2019
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
3.7 41089 (10/PNP-003101)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas intervencións e as obras denunciadas nos camiños Primitivo e Francés polas distintas asociacións de defensa dos camiños de Santiago, así como cos proxectos e as obras de acondicionamento e mellora que se realicen no Camiño
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 394, do 05.12.2018
 
3.8 41145 (10/PNP-003108)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 7 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas peaxes das autoestradas AG-55 e AG-57, así como as demandas que debe realizar ao Ministerio de Fomento en relación coas peaxes e o financiamento das obras nas autoestradas AP-53 e AP-9
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 394, do 05.12.2018
 
Punto 4. Interpelacións
 

4.1 35663 (10/INT-001186)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación co cumprimento da Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
4.2 39120 (10/INT-001292)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa información aos consumidores respecto das tarifas eléctricas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
4.3 40773 (10/INT-001353)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa mellora da profesionalización dos servizos de emerxencias e protección civil
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 390, do 28.11.2018
 
Punto 5. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
5.1 41648 (10/POPX-000121)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a posibilidade de esconder a situación da sanidade pública mediante a información que emite a CRTVG
 
5.2 41649 (10/POPX-000122)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre as políticas previstas polo Goberno galego para mellorar a situación da mocidade
 
5.3 41650 (10/POPX-000123)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para parar o continuo deterioro da sanidade pública de Galicia, que ten provocado a dimisión do 80% dos xefes de servizo da Área sanitaria de Vigo
 
Punto 6. Preguntas ao Goberno
 
6.1 38937 (10/POP-004556)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar o peche da factoría de Alcoa na Coruña e a perda dos postos de traballo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
6.2 41460 (10/PUP-000207)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
 Sobre as medidas que está a adoptar o Goberno galego para contribuír a consolidar o esforzo en I+D+i que se vén realizando, principalmente ao abeiro do Plan Galicia Innova 2020
 
6.3 41647 (10/PUP-000210)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as actuacións urxentes de carácter orzamentario ou informativo que vai adoptar a Xunta de Galicia para paliar os efectos que vai ter para miles de familias a perda do Bono Social Eléctrico
 
6.4 40523 (10/POP-004730)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
 Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego para garantir o futuro do Centro Galego de Bos Aires, preservando o seu patrimonio artístico, documental e bibliográfico, así como os servizos sanitarios que presta ás persoas asociadas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 390, do 28.11.2018
 
6.5 40853 (10/PUP-000206)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para a conservación do Camiño Francés como patrimonio da humanidade, singularmente ao seu paso polo concello de Touro
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 390, do 28.11.2018
  
6.6 41598 (10/PUP-000209)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
 Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para salvagardar o Centro Galego de Buenos Aires
 
6.7 38011 (10/POP-004463)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da utilización do persoal do Hospital Povisa por parte da empresa que xestiona ese centro hospitalario á hora de exixir máis recursos públicos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018 
 
6.8 40988 (10/POP-004787) (c.e. 12641)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rey Varela, José Manuel e 10 máis
 Sobre o estado de tramitación do expediente e os prazos estimados pola consellaría para o inicio das obras de remodelación do complexo hospitalario universitario de Ferrol
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 394, do 05.12.2018
 
6.9 41046 (10/POP-004792)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Miranda Pena, Flora María
 Sobre a dispoñibilidade por parte da Administración sanitaria pública galega dalgún plan estratéxico de continxencia para organizar, estruturar, planificar e ordenar a atención pediátrica no concello de Cuntis
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 394, do 05.12.2018
 
6.10 41592 (10/PUP-000208)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 2 máis
 Sobre a consideración por parte da Xunta de Galicia da dimisión en bloque de numerosos xefes de servizo de Atención Primaria na área sanitaria de Vigo como un punto de necesaria inflexión na súa política sanitaria
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
 
Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2018
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina