saltar ao contido

Acordo da Comisión 4ª, Educación e Cultura, celebrada o 14-12-2018

A  Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 14 de decembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 39812 (10/PNC-003201)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Novo Fariña, María Isabel e 7 máis
Sobre a habilitación polo Goberno galego, na Casa-Biblioteca Domingo Fontán, no lugar de Porta do Conde, no concello de Portas, dun museo onde se expoña o seu traballo e obra
BOPG n.º 383, do 14.11.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia, para que dentro dos avances que se están facendo de difusión e posta en valor da figura de Domingo Fontán, se habilite na Casa Biblioteca Domingo Fontán en Porta de Conde, a súa terra natal, unha exposición permanente na que se expoña o seu traballo e obra e poida ser visitado para divulgar a súa vida e obra.”

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina