saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o día 12 de febreiro de 2019

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 12 de febreiro de 2019, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 5 de febreiro de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Textos lexislativos
 
1.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, orgánica de Transferencia de Competencias á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de Salvamento Marítimo e Loita contra a Contaminación Mariña (doc. núm. 20123, 10/PPLC-000006)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 211, do 15.11.2017
 
1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, reguladora da actividade dos grupos de interese en Galicia (doc. núm. 41626, 10/PPL-000033)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 398, do 14.12.2018
  
Punto 2. Comparecencias
 
2.1 45055 (10/CPP-000091)
 Da Sra. conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, por petición propia, para informar da situación actual do calendario e das perspectivas do Plan de transporte público de Galicia
 
2.2 37715 (10/CPP-000081)
 Do Sr. conselleiro do Medio Rural, por petición propia, para informar das liñas xerais de actuación do seu departamento
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 45115 (10/MOC-000125)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para evitar as situacións de saturación nos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 40247, publicada no BOPG nº 386, do 21.11.2018, e debatida na sesión plenaria do 21.01.2019)
 
3.2 45116 (10/MOC-000126)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a defensa pola Xunta de Galicia, nos espazos políticos e institucionais e nos acordos que leve a cabo, dos dereitos humanos, da igualdade de mulleres e homes e do autogoberno. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 43058, publicada no BOPG nº 414, do 18.01.2019, e debatida na sesión plenaria do 21.01.2019)
 
3.3 45124 (10/MOC-000123)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia e as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de violencia de xénero. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 39868, publicada no BOPG nº 383, do 14.11.2018, e debatida na sesión plenaria do 21.01.2019)
 
3.4 45125 (10/MOC-000124)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co cumprimento da Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 35663, publicada no BOPG nº 354, do 12.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 21.01.2019)
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 25169 (10/PNP-001794)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre a implantación polo Goberno galego do Servizo de Hemodinámica as 24 horas do día no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 260, do 14.02.2018
 4.2 41431 (10/PNP-003132)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
 Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central relativa á defensa da  inclusión  da conexión Vigo-Oporto  no Corredor  Atlántico,  dentro  do Proceso  de  reforma  dos  regulamentos    UE  1315/2013  e  1316/2013  do Parlamento e do Consello Europeo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 397, do 13.12.2018
 
4.3 41484 (10/PNP-003140)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 4 máis
 Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun plan de vivenda para a emancipación xuvenil
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 397, do 13.12.2018
 
4.4 42795 (10/PNP-003210)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia destinadas a levar a cabo a xestión directa do Servizo de transporte sanitario urxente terrestre en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 414, do 18.01.2019
 
4.5 43939 (10/PNP-003268)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
 Sobre o Proxecto de orzamentos xerais do Estado para 2019 en relación co investimento para Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 417, do 23.01.2019
 Publicación correccións, BOPG n.º 423, do 31.01.2019
 
4.6 44345 (10/PNP-003308)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 19 máis
 Sobre o posicionamento do Parlamento de Galicia respecto ao Proxecto de lei de orzamentos xerais do Estado para o 2019
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 423, do 31.01.2019
 
4.7 44503 (10/PNP-003325)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co prezo das peaxes nas autoestradas AP-9 e AP-53
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 423, do 31.01.2019
 
4.8 44787 (10/PNP-003348)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Feijóo, Alberto e 40 máis
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa situación de Venezuela.
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 423, do 31.01.2019
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 41288 (10/INT-001377)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación do servizo de pediatría no Sistema galego de saúde
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 397, do 13.12.2018
 
5.2 43481 (10/INT-001434)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre a política do Goberno galego diante da situación da sanidade pública galega
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 417, do 23.01.2019
 
5.3 43899 (10/INT-001440)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
 Sobre o incremento da mortalidade nas estradas galegas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 417, do 23.01.2019
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 45341 (10/POPX-000127)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto do exercicio das súas competencias en materia de sanidade rectificando os recortes e privatizacións para garantir o dereito das persoas á saúde
 
6.2 45342 (10/POPX-000128)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para igualar o nivel competencial de Galicia co das outras nacionalidades históricas
 
6.3 45343 (10/POPX-000129)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación actual do autogoberno en Galicia
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
7.1 45339 (10/PUP-000222)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles
 Sobre os funcionarios que forman parte da mutualidade que substituíu ao Centro Galego de Bos Aires en Ospaña
 
7.2 43711 (10/POP-005204)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
 Sobre o investimento previsto pola Xunta de Galicia, no marco do programa Rexurbe, para a adquisición e posterior rehabilitación de inmobles nos núcleos históricos de Ferrol, Betanzos, Lugo e Ourense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 417, do 23.01.2019
 
7.3 45329 (10/PUP-000221)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
 Sobre a valoración do Goberno galego respecto das execucións orzamentarias do Ministerio de Fomento na Comunidade Autónoma de Galicia nos anos 2015, 2016 e 2017
 
7.4 45340 (10/PUP-000223)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
 Sobre a avaliación do Goberno galego respecto da viaxe institucional a Miami e Nova York anunciada polo presidente da Xunta de Galicia para reforzar as relacións económicas e comerciais cos Estados Unidos de América
 
7.5 44410 (10/POP-005304)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
 Sobre as razóns da facturación ás familias das reparacións dos equipos informáticos facilitados ao alumnado que forma parte da iniciativa de educación dixital E-Dixgal na modalidade de cesión de uso
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 423, do 31.01.2019
 
7.6 43716 (10/POP-005205)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para solucionar a situación na que se atopa o servizo de pediatría nos concellos de Moeche, Cerdido, As Somozas e San Sadurniño
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 417, do 23.01.2019
 
7.7 45316 (10/PUP-000220)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da ampliación do funcionamento do servizo de hemodinámica do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense ás 24 horas do día
 
7.8 42711 (10/POP-005027)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre o cumprimento do convenio asinado coa Deputación Provincial de Pontevedra o 22 de xaneiro de 1991 e ratificado no ano 2000 respecto da finca de Lourizán, en Pontevedra
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 414, do 18.01.2019
 
7.9 43949 (10/POP-005256)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
 Sobre as axudas para previr os danos causados polo lobo e o porco bravo na gandería e nos cultivos agrícolas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 417, do 23.01.2019
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
 
Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2019
 
 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina