saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 9 de abril de 2019

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 9 de abril de 2019, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 2 de abril de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte:

Punto 1. Textos lexislativos
 
1.1 Debate e votación do Ditame, emitido pola Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, sobre o Proxecto de lei  de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia (doc. núm. 44223,10/PL-000012)
 Publicación do ditame da comisión, BOPG n.º 454, do 02.04.2019
 
1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario de En Marea, de renda social galega (doc. núm. 46311, 10/PPL-000034)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 434, do 20.02.2019
 
Punto 2. Comparecencia
 
 48487 (10/CPP-000098)
 Do Sr. conselleiro de Economía, Emprego e Industria, por petición propia, para informar sobre a situación que está a atravesar a industria en Galicia
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 48321 (10/MOC-000135)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e Villares Naveira, Luis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación co emprego no sector do telemárketing. (Moción consecuencia da Interpelación n.º 47129, publicada no BOPG n.º 441, do 06.03.2019, e debatida na sesión plenaria do 26.03.2019)
 
3.2 48332 (10/MOC-000136)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa atención primaria da saúde. (Moción consecuencia da Interpelación n.º 46711, publicada no BOPG n.º 441, do 06.03.2019, e debatida na sesión plenaria do 26.03.2019)
 
3.3 48353 (10/MOC-000137)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio
 Sobre as medidas que debe desenvolver a Xunta de Galicia no ano 2019 para a mellora da atención primaria no Sistema público de saúde. (Moción consecuencia da Interpelación n.º 47099, publicada no BOPG n.º 441, do 06.03.2019, e debatida na sesión plenaria do 26.03.2019)
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 42462 (10/PNP-003196)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia conxuntamente coas tres universidades de Galicia para revisar o actual sistema de taxas académicas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 410, do 14.01.2019
 
4.2 43484 (10/PNP-003250)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego diante da situación da sanidade pública galega
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 417, do 23.01.2019
 
4.3  46671 (10/PNP-003503)  
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa independencia dos cargos públicos, co réxime de incompatibilidades, cos conflitos de interese, coas “portas xiratorias” e cos posible casos de enriquecemento ilícito nas institucións autonómicas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 437, do 27.02.2019
 
4.4 46917 (10/PNP-003525)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
 Sobre a declaración de impacto ambiental que debe emitir o Goberno galego en relación co proxecto de reapertura da mina de Touro
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 441, do 06.03.2019
 
4.5 47818 (10/PNP-003612)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 3 máis
 Sobre as xestións que debe realizar o Goberno galego diante do Goberno central en relación coa aplicación do superávit orzamentario das comunidades autónomas e dos incentivos previstos na disposición adicional 151 da Lei de orzamentos xerais do Estado, así como a actuación que debe levar a cabo para o impulso dun plan anual de mellora da atención primaria da saúde
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 450, do 27.03.2019
 
4.6 47995 (10/PNP-003627)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prórroga da concesión outorgada a Ence nos terreos de dominio público marítimo-terrestre de Lourizán, na ría de Pontevedra
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 450, do 27.03.2019
 
4.7 48070 (10/PNP-003633)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 14 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Fomento en relación co Plan director para o corredor Atlántico presentado o 20 de febreiro en Madrid.
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 450, do 27.03.2019
 
4.8 48111 (10/PNP-003635)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Moreira Ferro, Jacobo e 16 máis
 Sobre a posición e as demandas que debe trasladar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa decisión da Avogacía do Estado de avirse nos recursos interpostos contra o acordo de prórroga da concesión de Ence nos terreos de Lourizán, en Pontevedra, así como sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación cos seus traballadores.
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 450, do 27.03.2019
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 29769 (10/INT-000977)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa creación de escolas públicas infantís de 0 a 3 anos nos polígonos industriais e parques empresariais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
5.2 31757 (10/INT-001058)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
 Sobre a política laboral da Xunta de Galicia en relación co dispositivo de prevención e extinción de incendios forestais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 316, do 06.06.2018
 
5.3 43462 (10/INT-001432)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre a política do Goberno galego en materia de mellora da atención primaria
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 417, do 23.01.2019
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 48467 (10/POPX-000139)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre as razóns do incumprimento da normativa vixente en materia de transparencia
 
6.2 48481 (10/POPX-000140)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a incidencia do centralismo para o desenvolvemento de Galicia
 
6.3 48482 (10/POPX-000141)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a situación na que se atopa o compromiso do Goberno galego respecto das residencias de persoas maiores
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
7.1 42134 (10/POP-004895)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Trenor López, Gonzalo e 7 máis
 Sobre as medidas da Xunta de Galicia destinadas a garantir o abastecemento de auga
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 410, do 14.01.2019
 
7.2 42696 (10/POP-005014)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego en relación coas obras en centros educativos da rede pública galega para este exercicio orzamentario
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 414, do 18.01.2019
 
7.3 45387 (10/POP-005417)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación da atención sanitaria na comarca do Condado-Paradanta, no que atinxe aos centros de saúde das Neves, Mondariz, Mondariz-Balneario e Ponteareas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 430, do 13.02.2019
 
7.4 47467 (10/POP-005666)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva e Cal Ogando, Marcos
 Sobre a elaboración pola Consellería de Sanidade dalgún plan para a protección da saúde humana en relación coa contaminación por lindano
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 444, do 13.03.2019
 
7.5 48474 (10/PUP-000239)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Miranda Pena, Flora María
 Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Sanidade para o deseño dun plan para abordar a situación da atención á saúde mental en Galicia
 
7.6 48480 (10/PUP-000240)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as razóns dos atrancos que está a poñer o Sergas para a construción canto antes do centro de saúde de Moaña
 
7.7 46815 (10/POP-005582)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
 Sobre a execución da partida ou das partidas orzamentarias destinadas nos anos 2017 e 2018 ao plan para fixar poboación no rural elaborado pola Consellería do Medio Rural e cofinanciado con fondos europeos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 441, do 06.03.2019
 
7.8 47943 (10/POP-005722)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da resposta do comisario de Medio Ambiente da Comisión Europea a unha pregunta dunha eurodeputada galega en relación co posible aumento da superficie forestada con eucalipto en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 450, do 27.03.2019
 
7.9 48458 (10/PUP-000238)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Fernández, Raúl e Pérez Seco, José Manuel
 Sobre as consecuencias da vaga de lumes rexistrada en Galicia no primeiro trimestre de 2019
  
7.10 46881 (10/POP-005599)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rey Varela, José Manuel e 9 máis
 Sobre a existencia dalgún contacto doutras administracións coa Consellería do Mar para o asinamento dun convenio ou colaboración para a implantación de melloras produtivas na ría de Ferrol
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 441, do 06.03.2019
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2019
 
 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina