saltar ao contido

Acordo da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o día 16-04-2019

A  Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 16 de abril de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións

 
- 40843 (10/PNC-003312)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como ao Parlamento e ao Consello Europeo, co fin de garantir o acceso aos caladoiros británicos do Gran Sol e das Malvinas na negociación do "Brexit".
BOPG n.º 390, do 28.11.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 6 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que demande do Goberno do Estado:
 
1.- Continuar traballando para asegurar o acceso aos caladoiros británicos do Gran Sol e das Malvinas e que este aspecto supedite o acceso aos mercados europeos dos produtos pesqueiros británicos.
 
2.- Dirixirse ao parlamento Europeo e ao Consello Europeo para iniciar os trámites que supoñan a negociación dun acordo pesqueiro co Reino Unido que impida que haxa un baleiro normativo – xurídico que leve a un corte no acceso pesqueiro aos caladoiros de Gran Sol e Malvinas.”
 
Santiago de Compostela, 16 de abril de 2019

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina