saltar ao contido

Acordo da Comisión 1ª , Institucional, de Administración xeral, Xustiza e Interior, celebrada o día 17-4-2019

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 17 de abril de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 44622 (10/PNC-003583)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Xustiza en relación coa creación de novas unidades xudiciais en Galicia
BOPG n.º 422, do 30.01.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que demande do Ministerio de Xustiza ampliar con cargo á nova programación 2019 a creación de novas unidades xudiciais en Galicia que, de xeito consensuado, propoña a Comisión Mixta en atención a necesidades obxectivas e estruturais de carga de traballo e o número de unidades que lle sexan asignadas á Comunidade Autónoma."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina