saltar ao contido

Convocatoria da sesión plenaria ordinaria do Parlamento de Galicia prevista para o día 29 de abril de 2019

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 29 de abril de 2019, ao remate da sesión convocada para as 16:00 horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 23 de abril de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Mocións
 
1.1 49108 (10/MOC-000138)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Rodríguez Estévez, David
 Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en materia laboral, en relación co dispositivo de prevención e extinción de incendios forestais. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 31757, publicada no BOPG nº 316, do 06.06.2018, e debatida na sesión plenaria do 09.04.2019)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 463, do 17.04.2019
 
1.2 49122 (10/MOC-000139)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co acceso e planificación da educación infantil de 0 a 3 anos. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 29767, publicada no BOPG nº 299, do 03.05.2018, e debatida na sesión plenaria do 09.04.2019)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 463, do 17.04.2019
 
1.3 49139 (10/MOC-000140)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a mellora da atención primaria. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 43462, publicada no BOPG nº 417, do 23.01.2019, e debatida na sesión plenaria do 09.04.2019)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 463, do 17.04.2019
 
Punto 2. Proposicións non de lei
 

2.1 11763 (10/PNP-001067)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Santos Queiruga, Carmen
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa cota de reserva establecida no artigo 42 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 144, do 12.07.2017
 
2.2 44048 (10/PNP-003282)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Fernández, Raúl e Pérez Seco, José Manuel
 Sobre a modernización das estruturas produtivas agrarias e gandeiras coa finalidade de medir a consecución do obxectivo do aumento do peso das e dos produtores agrarios e gandeiros na cadea de valor, especialmente para as e os produtores do leite
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 417, do 23.01.2019
 
2.3 44420 (10/PNP-003314)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos parques empresariais de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 423, do 31.01.2019
 
2.4 48318 (10/PNP-003655)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e 2 máis
 Sobre as modificacións que debe introducir o Goberno galego na Lei 8/2012, de vivenda de Galicia, co fin de regular a delimitación de vivenda baleira e establecer o dereito a tanteo e retracto
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019
 
2.5 48556 (10/PNP-003668)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa posible deslocalización da empresa Unitono en Ourense, que presta servizos para Naturgy
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019
 
2.6 48944 (10/PNP-003698)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa pena imposta na Audiencia Provincial da Coruña a un veciño de Lira (Carnota) por un incidente cun furtivo da comarca
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 463, do 17.04.2019
 
2.7 48955 (10/PNP-003699)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 14 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa tramitación dunha modificación do Regulamento xeral de costas referida aos prazos das concesións de ocupación do dominio público marítimo-terrestre.
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 463, do 17.04.2019
 
2.8 49151 (10/PNP-003716)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 13 máis
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da solicitude do Goberno galego ao Goberno central dunha resposta inmediata á proposta para a implantación do Estaleiro 4.0 de Navantia Ferrol vinculado ao programa de construción de cinco fragatas F-110. Publicación da iniciativa, BOPG n.º 463, do 17.04.2019
 
Punto 3. Interpelacións
 
3.1 19848 (10/INT-000653)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre a política do Goberno galego en relación cos sectores da minaría, enerxía, auga e residuos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 211, do 15.11.2017
 
3.2 45516 (10/INT-001497)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación do servizo de fisioterapia no Sistema público de saúde
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 430, do 13.02.2019
 
3.3 47773 (10/INT-001585)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
 Sobre a política do Goberno galego en relación co réxime horario do persoal docente non universitario
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 446, do 21.03.2019
 
Punto 4. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
4.1 49321 (10/POPX-000142)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a incidencia do clientelismo e da arbitrariedade na salvagarda dos intereses sociais e medioambientais de Galicia
 
4.2 49323 (10/POPX-000143)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a necesidade de cumprimento pola CRTVG da función de servizo público
 
4.3 49324 (10/POPX-000144)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre o balance das políticas do Goberno galego en materia de vivenda
 
Punto 5. Preguntas ao Goberno
 
5.1 45155 (10/POP-005390)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Moreira Ferro, Jacobo e 9 máis
 Sobre a realización polos concellos de Ferrol e de Pontevedra dos trámites necesarios para a posta en marcha do transporte urbano a que están obrigados
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 430, do 13.02.2019
 
5.2 47999 (10/POP-005732)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa prórroga da concesión outorgada a Ence en Lourizán, na ría de Pontevedra
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 450, do 27.03.2019
 
5.3 49291 (10/PUP-000242)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego diante das últimas novidades xudiciais respecto da área de enerxía e minas da Xunta de Galicia
 
5.4 49320 (10/PUP-000243)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
 Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para garantir o mantemento dos postos de traballo da empresa Unitono no concello de San Cibrao das Viñas
5.5 42908 (10/POP-005065)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre os medios dos que dispón o Servizo Galego de Saúde para garantir os dereitos das persoas enfermas terminais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 414, do 18.01.2019
 
5.6 45406 (10/POP-005419)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 2 máis
 Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia en relación coa calidade da atención primaria no concello de Lalín
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 430, do 13.02.2019
 
5.7 48507 (10/POP-005796)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Arias Rodríguez, Raquel e 8 máis
 Sobre o balance do Goberno galego respecto do funcionamento e acollemento polas familias das casas niño dende a súa posta en marcha
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019
 
5.8 48738 (10/POP-005820)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
 Sobre as subvencións concedidas pola Xunta de Galicia ao sindicato Xóvenes Agricultores
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 23 de abril de 2019
 
 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina