saltar ao contido

Convocatoria Sesión Plenaria para o próximo día 28 de maio ás 10 horas no Pazo do Parlamento

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 28 de maio de 2019, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 21 de maio de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
 
Punto 1. Textos lexislativos
 
1.1 Debate de totalidade do Proxecto de lei de administración dixital de Galicia (doc. núm. 48795, 10/PL-000014)
 Publicación de emendas á totalidade, BOPG n.º 478, do 16.05.2019
 
1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora na atención primaria (doc. núm. 48319, 10/PPL-000038)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 455, do 03.04.2019
 
1.3 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. dos Socialistas de Galicia, para a mellora da asistencia primaria no sistema público de saúde de Galicia (doc. núm. 48834,10/PPL-000039)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019
 
Punto 2. Comparecencia

 
 50033 (10/CPP-000100)
 Do Sr. conselleiro de Medio Rural, por petición propia, para informar do Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (PLADIGA)
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 49765 (10/MOC-000144)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que debe levar a cabo en relación coas necesidades de mellora do transporte ferroviario en Galicia, nomeadamente entre Ourense, A Coruña e Santiago de Compostela. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 42269, publicada no BOPG nº 410, do 14.01.2019, e debatida na sesión plenaria do 07.05.2019)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 476, do 14.05.2019
 
3.2 49830 (10/MOC-000145)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa protección e conservación do patrimonio cultural arquitectónico e arqueolóxico. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 49084, publicada no BOPG nº 463, do 17.04.2019, e debatida na sesión plenaria do 07.05.2019)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 476, do 14.05.2019
 
3.3 49845 (10/MOC-000146)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Plan de infraestruturas xudiciais 2010-2015. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 45411, publicada no BOPG nº 430, do 13.02.2019, e debatida na sesión plenaria do 07.05.2019)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 476, do 14.05.2019
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 26115 (10/PNP-001841)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
 Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia dunha proposta de aplicación dos fondos da Estratexia europea de Investimento Territorial Integrado para axudar a reverter a situación de regresión demográfica das comarcas galegas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
4.2 41795 (10/PNP-003166)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa regulación das funcións dos técnicos de enfermaría e a disposición transitoria terceira do Estatuto básico do empregado público
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 405, do 03.01.2019
 
4.3 43946 (10/PNP-003270)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
 Sobre a elaboración  dun plan de xestión do xabaril
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 417, do 23.01.2019
 
4.4 47429 (10/PNP-003584)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas reivindicacións da Plataforma de Familias con Diversidade Funcional de Santiago de Compostela referidas á necesidade de aumentar na comarca o número de prazas residenciais de atención directa para persoas con diversidade funcional
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 444, do 13.03.2019
 
4.5 49121 (10/PNP-003712)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co impacto que tería para a competitividade do sector pesqueiro galego e para o porto de Vigo a aplicación da Instrución da Subdirección Xeral de Sanidade Exterior para a importación de pesca conxelada ou procesada IM/1/2019
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 466, do 24.04.2019
 
4.6 49270 (10/PNP-003730)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rodríguez Arias, Marta e 8 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos requisitos exixidos para o mantemento en Galicia da condición de familia numerosa de tipo especial, así como coa recomendación realizada polo Goberno central na materia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 470, do 30.04.2019
 
4.7 49733 (10/PNP-003766)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
 Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego, na décima lexislatura, dun plan de recuperación de permisos de explotación marisqueira especialmente orientado ao sector feminino
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 476, do 14.05.2019
 
4.8 49806 (10/PNP-003774)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co concurso convocado para a adxudicación do servizo de transporte sanitario urxente terrestre
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 476, do 14.05.2019
 

Punto 5. Interpelacións
 
5.1 46794 (10/INT-001553)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Miranda Pena, Flora María
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa implantación dun novo plan para a atención primaria do sistema sanitario público
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 441, do 06.03.2019
 
5.2 49292 (10/INT-001654)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e 4 máis
 Sobre a avaliación das últimas reformas laborais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 470, do 30.04.2019
 
5.3 49483 (10/INT-001659)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa contratación do servizo público de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 474, do 07.05.2019
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 50030 (10/POPX-000148)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para acabar coa eventualidade das traballadoras dos servizos públicos fundamentais de Galicia
 
6.2 50031 (10/POPX-000149)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a actuación que está a levar a cabo o Goberno galego para garantir o dereito da cidadanía a unha vivenda digna
 
6.3 50032 (10/POPX-000150)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha dunha colaboración efectiva coas institucións locais
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
 
7.1 49640 (10/POP-005909)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Otero Rodríguez, Patricia e 3 máis
 Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a habilitación, no Xulgado de Violencia sobre a Muller de Viveiro, dun espazo digno como sala de espera para as mulleres maltratadas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 476, do 14.05.2019
 
7.2 49111 (10/POP-005850)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
 Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para atender as demandas dos traballadores da empresa Transportes Pacholo, S.L., subcontratada para a prestación do servizo de recollida de residuos urbanos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 466, do 24.04.2019
 
7.3 50011 (10/PUP-000248)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre o estado de tramitación no que se atopa o procedemento administrativo correspondente ao proxecto de reapertura da mina de Touro, no concello do Pino, en relación cos prazos establecidos na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental
7.4 44829 (10/POP-005346)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
 Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para avanzar na construción e posta en marcha do edificio Fontán na Cidade da Cultura de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 427, do 06.02.2019
 
7.5 44906 (10/POP-005361)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rodríguez Barreira, María Julia e 9 máis
 Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia respecto do procedemento administrativo seguido para a declaración da Ribeira Sacra como ben de interese cultural
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 427, do 06.02.2019
 
7.6 46718 (10/POP-005562)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as razóns do Goberno galego para non solucionar a curto prazo as demandas dos profesionais dos puntos de atención continuada
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 441, do 06.03.2019
 
7.7 49714 (10/POP-005912)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as razóns do Goberno galego para non cubrir as prazas de médicos vacantes por xubilación na atención primaria da comarca de Valdeorras
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 476, do 14.05.2019
 
7.8 50024 (10/PUP-000249)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para garantir o dereito da poboación infantil da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada da Mariña-Lugo-Monforte a recibir unha atención temperá de calidade
 
7.9 50029 (10/PUP-000250)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 2 máis
 Sobre as razóns do Goberno galego para suprimir, na licitación do servizo de transporte sanitario urxente terrestre, un técnico de emerxencias sanitarias nas ambulancias de soporte vital avanzado do Salnés, Foz e Monforte
 
7.10 48505 (10/POP-005795)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Arias Rodríguez, Raquel e 8 máis
 Sobre o balance do Goberno galego respecto do funcionamento da Tarxeta Benvida dende a súa posta en marcha
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
Santiago de Compostela, 21 de maio de 2019
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina