saltar ao contido

Moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 28 de maio de 2019


3.1 49765 (10/MOC-000144)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que debe levar a cabo en relación coas necesidades de mellora do transporte ferroviario en Galicia, nomeadamente entre Ourense, A Coruña e Santiago de Compostela. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 42269, publicada no BOPG nº 410, do 14.01.2019, e debatida na sesión plenaria do 07.05.2019)
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 476, do 14.05.2019
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galicia a:
 
1.- Defender diante do Goberno central os acordos do Pleno do Parlamento galego do pasado 7 de febreiro de 2018 sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas necesidades existentes e as melloras  necesarias no transporte ferroviario entre Ourense,  Santiago de Compostela e A Coruña, esixindo que no prazo de dous meses desde a constitución do Goberno se negocie con Galicia un calendario de cumprimento.
 
2.- Demandar do Goberno central que inclúa entre as actuacións un abaratamento da Liña Avant Ourense - Santiago - A Coruña de cando menos un 30%.
 
3.- Demandar do Goberno central que inclúa entre as actuacións o estudo da prolongación da liña Avant Ourense-Santiago-Coruña entre Ourense e Monforte”.

Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina