saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 29 de maio de 2019

 

4.2 41795 (10/PNP-003166)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa regulación das funcións dos técnicos de enfermaría e a  disposición transitoria terceira do Estatuto básico do empregado público
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 405, do 03.01.2019
 
O texto aprobado é o seguinte:

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar ao Goberno central que solicite ao Consello Interterritorial de Saúde estudar a regulación das funcións dos e das profesionais afectados polo artigo 76 do EBEP para adaptar a normativa existente respecto ao marco normativo de titulacións vixente na actualidade, dentro do principio de lealdade institucional, coa garantía do seu financiamento”.

4.4 47429 (10/PNP-003584)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas reivindicacións da Plataforma de Familias con Diversidade Funcional de Santiago de Compostela referidas á necesidade de aumentar na comarca o número de prazas residenciais de atención directa para persoas con diversidade funcional
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 444, do 13.03.2019
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a:
 
1.- Reunirse de xeito inmediato coa plataforma de familias con diversidade funcional de Santiago, xunto co Concello de Santiago e outras entidades sociais da comarca que traballan no eido da diversidade funcional, para coñecer as necesidades das persoas con diversidade funcional da zona.
 
2.- Aumentar, coa correspondente dotación orzamentaria, o número de prazas residenciais de atención directa para persoas con diversidade funcional na comarca de Compostela.
 
3.- Instar ao Goberno de España a que axilice os trámites necesarios para garantir a posta en marcha inminente destes usos no CEGADI”.

4.5 49121 (10/PNP-003712)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co impacto que tería para a competitividade do sector pesqueiro galego e para o porto de Vigo a aplicación da Instrución da Subdirección Xeral de Sanidade Exterior para a importación de pesca conxelada ou procesada IM/1/2019
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 466, do 24.04.2019
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que demande do Goberno central a adopción de medidas efectivas para evitar restar competitividade ao sector galego e impedir o impacto negativo que a aplicación da instrución para a importación de pesca conxelada ou procesada (IM/1/2019) suporía para o porto de Vigo”.

4.6 49270 (10/PNP-003730)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 8 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos requisitos exixidos para o mantemento en Galicia da condición de familia numerosa de tipo especial, así como coa recomendación realizada polo Goberno central na materia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 470, do 30.04.2019
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia:
 
1. A que en Galicia se manteña a condición de familia numerosa de tipo especial mentres un dos fillos cumpra as condicións de idade, convivencia e dependencia dos pais que esixe a lei, na liña das últimas sentenzas xudiciais e de acordo á recomendación do Defensor del Pueblo.
 
2. A dirixirse ao Goberno de España para que modifique a súa recomendación na materia, para recuperar a homoxeneidade a nivel nacional en beneficio das familias numerosas de tipo especial e adecuarse ao que veñen expresando os tribunais”.

4.7 49733 (10/PNP-003766)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego, na décima lexislatura, dun plan de recuperación de permisos de explotación marisqueira especialmente orientado ao sector feminino
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 476, do 14.05.2019
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a levar a cabo, nesta lexislatura, un plan de recuperación de permisos de marisqueo, especialmente orientado ao sector feminino”.

Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina