saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 11 de xuño de 2019

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 11 de xuño de 2019, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 4 de xuño de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Elección dun membro do Consello Social da Universidade da Coruña (doc. núm. 48166)
 
Punto 2. Textos lexislativos
 
2.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G. dos Socialistas de Galicia, para a protección dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias na contratación de préstamos e créditos hipotecarios en Galicia (doc. núm. 32346, 10/PPL-000025)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 322, do 19.06.2018
 
2.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, de reforma da Lei 1/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística (doc. núm. 47807, 10/PPL-000036)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 454, do 02.04.2019
 
Punto 3. Comparecencia
 
 50470 (10/CPP-000101)
 Da Sra. conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, por petición propia, para informar da planificación da Xunta de cara a continuar avanzando no reto dunha adecuada xestión do ciclo integral da auga
 
Punto 4. Moción
 
 50408 (10/MOC-000147)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Miranda Pena, Flora María
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa implantación dun novo plan para a atención primaria do sistema sanitario público. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 46794, publicada no BOPG nº 441, do 06.03.2019, e debatida na sesión plenaria do 28.05.2019)
 
Punto 5. Proposicións non de lei
 
5.1 32252 (10/PNP-002425)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa solicitude de autorización do proxecto mineiro de extracción de cobre nos concellos de Touro e do Pino, a contaminación producida pola antiga mina e os incumprimentos da empresa en materia de restauración e rexeneración
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 323, do 20.06.2018
 
5.2 39974 (10/PNP-002986)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao Ministerio de Industria e Turismo en relación coa situación na que se atopa a empresa Isowat Made, do grupo Invertaresa
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 383, do 14.11.2018
 
5.3 43898 (10/PNP-003267)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
 Sobre o impulso ao Goberno central para que continúe as xestións e impulse os cambios normativos que sexan precisos destinados a mellorar o sistema de cotización e protección sociolaboral das persoas traballadoras do mar
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 417, do 23.01.2019
 
5.4 47514 (10/PNP-003593)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Prado del Río, Paula e 12 máis
 Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Xustiza da inclusión, na proposta de creación de novos xulgados para Galicia en 2019, dun xulgado do social para a cidade de Lugo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 446, do 21.03.2019
 
5.5 49281 (10/PNP-003732)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da intervención pública en Alcoa de xeito transitorio co fin de garantir o mantemento do seu emprego e da súa actividade industrial
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 470, do 30.04.2019
 
5.6 49347 (10/PNP-003738)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
 Sobre a presentación polo Goberno galego, antes do remate do primeiro período de sesións de 2019, do procedemento deseñado para avaliar a implantación da Rede galega de dinamización da formación profesional dual
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 470, do 30.04.2019
 
5.7 49484 (10/PNP-003748)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación laboral do persoal e o nivel de eventualidade no Sergas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 474, do 07.05.2019
 
5.8 49983 (10/PNP-003784)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as actuacións que se deben levar a cabo para recuperar o pazo de Meirás para o patrimonio público e a posición do Parlamento de Galicia respecto do seu uso
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 479, do 22.05.2019
 
Punto 6. Interpelacións
 
6.1 8786 (10/INT-000373)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as listas de espera non estruturais do Sergas e a política de persoal da Consellería de Sanidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 115, do 18.05.2017
 
6.2 43360 (10/INT-001431)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre a política do Goberno galego en materia de seguridade viaria
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 417, do 23.01.2019
 
6.3 48288 (10/INT-001597)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación co fenómeno social da soidade non desexada
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 455, do 03.04.2019
 
Punto 7. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
7.1 50473 (10/POPX-000151)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre as actuacións que está a levar a cabo ou as previstas polo Goberno galego diante da nova situación de Ferroatlántica 
7.2 50492 (10/POPX-000152)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a crise industrial existente en Galicia, que pon centos de empregos en risco
 
7.3 50494 (10/POPX-000153)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre o impulso polo Goberno galego, coa debida dilixencia, da actividade institucional da Xunta de Galicia
 
Punto 8. Preguntas ao Goberno
 
8.1 48770 (10/POP-005826)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da institución do xurado popular reflectida no artigo 125 da Constitución española de 1978
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019
 
8.2 50486 (10/PUP-000252)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da aprobación do proxecto da circunvalación de Carballo no ano 2019 co fin de iniciar as obras no ano 2020
 
8.3 47343 (10/POP-005647)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
 Sobre a solicitude pola Xunta de Galicia á empresa Ferroatlántica da presentación dun plan de viabilidade que garanta a súa actividade de ferroaliaxes, segundo se desprende da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 9 de maio de 1996
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 444, do 13.03.2019
 
8.4 49961 (10/POP-005934)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre as razóns da demora na designación dun presidente ou dunha presidenta para o Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 479, do 22.05.2019
 
8.5 49498 (10/POP-005897)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Amigo Díaz, María Encarnación e 8 máis
 Sobre as obras de conservación executadas nos dous últimos anos na muralla romana de Lugo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 474, do 07.05.2019
 
8.6 44092 (10/POP-005272)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
 Sobre os datos da Consellería de Sanidade referidos ao cumprimento do Decreto 105/2017, polo que se regula o sistema de garantía de tempos máximos de espera no acceso ás prestacións sanitarias públicas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 423, do 31.01.2019
 
8.7 50005 (10/POP-005939)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre o pechamento de camas hospitalarias durante os meses de verán
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 479, do 22.05.2019
 
8.8 50489 (10/PUP-000253)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Santos Queiruga, Carmen e 4 máis
 Sobre a fase na que se atopan os procesos de negociación e resolución de conflitos cos distintos integrantes do sector das emerxencias sanitarias de Galicia
 
8.9 48503 (10/POP-005794)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Arias Rodríguez, Raquel e 8 máis
 Sobre a valoración do Goberno galego referida á axuda económica do Bono Concilia para que aquelas familias que teñan dereito a unha praza pública nunha escola infantil e non accedesen a ela poidan levar os seus fillos a outro centro
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019
 
8.10 49419 (10/POP-005889)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
 Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para evitar a modificación das condicións salariais do persoal pola empresa concesionaria do servizo de salvamento marítimo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 470, do 30.04.2019
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 4 de xuño  de 2019
 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina