saltar ao contido

Acordos da Comisión 3ª, Economía e Facenda, celebrada o 14 de xuño de 2019

A  Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 14 de xuño de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
- 47600 (10/PNC-003850)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas dificultades que teñen as empresas galegas, en especial as pemes, para a súa incorporación aos mercados internacionais
BOPG n.º 446, do 21.03.2019
 
Sométese a votación por puntos:
 
-Punto primeiro: rexeitado por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
-Puntos segundo e terceiro: aprobados pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que:
 
1. Deseñe no prazo máximo dun ano, un programa específico de apoio ás empresas galegas non exportadoras para se internacionalizaren.

 
2. Neste programa específico, deberían de coordinarse específicamente os ámbitos de innovación, da calidade e o deseño e do financiamento."
 
- 47716 (10/PNC-003857)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia, para o acceso das empresas aos concursos de contratación publica, da exixencia dun plan de igualdade en vigor que garanta os dereitos das mulleres, en especial con medidas para combater a fenda salarial
BOPG n.º 446, do 21.03.2019
 
Sométese a votación por puntos a transacción entre a iniciativa e a emenda do G.P. dos Socialistas de Galicia, doc. núm. 41514:
 
-Puntos primeiro e terceiro: rexeitados por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
-Punto segundo: aprobado pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a implementar e potenciar de forma xeneralizada nas licitacións públicas e contratos da Administración pública galega, medidas que establezan condicións especiais para a promoción da igualdade entre homes e mulleres."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina