saltar ao contido

Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 18 de xuño de 2019


A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 18 de xuño de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 43891 (10/PNC-003509)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre a demanda ao Goberno central para levar a cabo as medidas necesarias destinadas a mellorar  a regulación dos intercambios de cota no sector pesqueiro galego
BOPG n.º 418, do 24.01.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por: 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno central para que teña en conta os aspectos formulados polo sector pesqueiro galego, con especial incidencia en:
 
1. Mellora da regulación dos intercambios de cota de forma que permitan un mellor aproveitamento das posibilidades de pesca ao tempo que non se prexudique ao sector de artes menores.
 
2. Mellora da cota de anchoa na zona IXa para a flota de cerco do Cantábrico e Noroeste.
 
3. Revisión e adecuación da asignación por frotas de especies coma o ollomol e alfonsinos.
 
4. Atención da demanda do sector de arrastre litoral para dispoñer de posibilidades de pesca e acceso a augas de Portugal en virtude do acordo recíproco de pesca subscrito entre ambos países.
 
5. Mellora da asignación de especies con presencia como pesca accidental e alto aproveitamento comercial, caso do atún vermello e o peixe espada."
 
- 45096 (10/PNC-003634)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre o traslado pola Xunta de Galicia ao Goberno central e á Comisión Europea do quebranto que supón para a frota palangreira galega a inclusión do marraxo na listaxe de especies migratorias de especial protección e conservación
BOPG n.º 430, do 13.02.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada, sen modificacións, por: 10 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a poñer en coñecemento do Goberno central e da Comisión Europea o quebranto que supón para a frota galega o feito de que se inclúa ao marraxo entre as novas especies coas que se busca reforzar a protección e conservación de especies migratorias."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 50343 (10/PNC-004077)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co conflito laboral existente na empresa Babcock MCS, concesionaria de servizos da Xunta de Galicia
BOPG n.º 483, do 05.06.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a realizar as accións de mediación precisas entre a empresa Babcock MCS, concesionaria de servizos por parte da Xunta de Galicia e as/os traballadores/as para solucionar o conflito laboral de xeito que se garantan os seus dereitos laborais e evitar a repercusión na calidade do servizo que teñen que prestar.
 
Igualmente, insta o Goberno galego a realizar as accións para que o Goberno do Estado inicie as medidas de mediación precisas entre a empresa Babcock MCS, concesionaria de servizos por parte da Xunta de Galicia e de SASEMAR, e os/as traballadores/as para solucionar o conflito laboral de xeito que se garantan os seus dereitos laboráis e evitar repercusión na calidade do servizo que teñen que prestar."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina