saltar ao contido

Moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 25 de xuño de 2019

3.3 51582 (10/MOC-000151)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co fenómeno social da soidade non desexada. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 48288, publicada no BOPG nº 455, do 03.04.2019, e debatida na sesión plenaria do 11.06.2019)
 
O texto aprobado é o seguinte:

“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
Elaborar, durante a X lexislatura e en colaboración coa Fegamp, un informe que permita dimensionar o impacto do fenómeno da soidade en Galicia.
 
a) Dito  documento  conterá  un  censo  de  persoas  maiores  que  viven  soas  en Galicia.
 
b) Tendo en conta os resultados deste informe, e en colaboración coa Fegamp, o Goberno  de  España,  e  a  participación  do  terceiro  sector,  elaborar  de  maneira urxente  unha  Estratexia  de  prevención  e  atención  á  soidade  non  desexada  en Galicia, que aborde de forma integral este fenómeno”.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina