saltar ao contido

Acordo da Comisión 1ª Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior celebradao 28-06-2019

A  Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 28 de xuño de 2019, adoptou os seguintes acordos:

Procedementos de elección, designación e proposta nomeamento

Elección membros da Mesa
 
Elección de presidente
 
-  (10/CEEM-000044)
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
Elección presidente da Comisión
 
Don José Manuel Rey Varela (P)

 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 31341 (10/PNC-002532)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa localización, exhumación e identificación dos restos das persoas desaparecidas de xeito forzoso e involuntario, así como das fosas onde se atopan
BOPG n.º 312, do 30.05.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que:
 
1º Garanta no ámbito das súas competencias que as exhumacións sexan recoñecidas dentro do marco dos dereitos humanos, e non como “achados” ou  “restos”  arqueolóxicos, tal e como vén sucedendo na actualidade, e que se realicen de acordo ao protocolo de exhumación aprobado polo Goberno do Estado.
 
2º Se aplique a Lei da memoria histórica, no seu artigo 12.2, en canto fai referencia expresa á identificación das fosas. As fosas ou os lugares onde se atopan, deben estar preservadas para evitar a súa deterioración ou a súa destrución ante calquera tipo de inxerencia ou proceder urbanístico.
 
3º Os familiares e/ou as asociacións correspondentes poidan recibir apoio institucional para a localización, exhumación e identificación das vítimas. Algo que, na actualidade, non sempre está a ocorrer.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina