saltar ao contido

Acordos da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 18 de setembro de 2019

A  Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 18 de setembro de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación con modificacións
 
- 52563 (10/PNC-004192)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia relacionadas coa prohibición da publicidade do xogo en liña e do xogo presencial de competencia autonómica dos establecementos de xogo da comunidade autónoma na Radio e na Televisión de Galicia, independentemente do horario ou da programación de que se trate
BOPG n.º 508, do 19.07.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, por 11 votos a favor, 0 votos en contra e 1 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a prohibir totalmente a publicidade do xogo on line e do xogo presencial de competencia autonómica dos establecementos de xogo da CCAA de Galicia na radio e a televisión de Galicia, independentemente do horario ou a concreta programación de que se trate e a dirixirse ao goberno do Estado a que faga o mesmo no ámbito da súa competencia."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 53226 (10/PNC-004233)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e Vázquez Verao, Paula
Sobre a demanda ao Ministerio de Xustiza en relación co aumento de recursos humanos e materiais para a Oficina Fiscal en Galicia, co obxectivo de converxer coa media recomendada polo Consello de Europa, e a creación dunha fiscalía contra a corrupción e a criminalidade organizada en Galicia
BOPG n.º 522, do 30.08.2019
 
Sométese a votación separada:
 
- Do texto orixinal e da letra a) da emenda do G.P. dos Socialistas de Galicia: resultan rexeitados por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0  abstencións.
 
- Das letras b) e c) da emenda do G.P. dos Socialistas de Galicia: resultan aprobados pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
 
a) Que proceda ao total desenvolvemento do novo proxecto denominado Fiscalía Dixital antes de que remate o ano 2019.
b) Que cumpra o Decreto 124/2014, do 11 de setembro respecto do número de oficinas e á ratio ideal por Fiscalía."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina