saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 9 de outubro de 2019


4.3 52566 (10/PNP-003928)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas á incorporación no Anteproxecto de lei reguladora dos xogos de Galicia dun artigo no cal se estableza a creación dun observatorio galego de xogos que teña entre as súas funcións elaborar un protocolo de menores en materia de xogo e un informe anual sobre o xogo na comunidade autónoma
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 508, do 19.07.2019
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia, insta á Xunta de Galicia a adoptar as seguintes medidas:
 
1.- Que no anteproxecto de lei reguladora dos xogos de Galicia se incorpore un artigo no que se estableza a creación dun Observatorio galego de xogos.
 
2.- Que entre as funcións do dito observatorio estean elaborar un protocolo de menores en materia de xogo, así como un informe anual sobre o xogo na nosa Comunidade.
 
3.- Presentar na Cámara, logo dos informes preceptivos, o proxecto de lei do xogo para iniciar o proceso de tramitación parlamentaria da mesma".
 
4.5 55264 (10/PNP-004086)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 13 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para garantir a actividade dos centros produtivos e os postos de traballo das factorías de Alcoa en San Cibrao e un marco enerxético estable e competitivo, así como a aprobación dun estatuto de apoio ás empresas electrointensivas.
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 528, do 11.09.2019
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a  dirixirse  ao  Goberno de  España para demandarlle:   
 
1º.- Realizar   todas   as   accións   necesarias   encamiñadas   a   garantir   os   centros produtivos e os postos de traballo das factorías de Alcoa en San Cibrao (Cervo). 
 
2º.- Garantir   un   marco   enerxético   estable   e   competitivo   e   aprobar,   de   xeito inmediato,  o  estatuto  de  apoio  ás  empresas  electrointensivas,  no  que  se incorporen  as  alegacións  presentadas  en  conxunto  pola  Xunta  de  Galicia  e  as compañías galegas”.
 
4.6 55437 (10/PNP-004101)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto das supostas irregularidades detectadas pola veciñanza de Sobrado dos Monxes en relación coas balsas de lodos de distinta procedencia existentes nos montes do concello
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 533, do 18.09.2019
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a:
 
- Proceder á busca, selado e posterior eliminación das balsas clandestinas.
- Transportar os lodos e materiais contidos nas mesmas a unha empresa xestora para o seu tratamento.
 
- Efectuar as analíticas pertinentes dos solos que estiveron recibindo eses lodos coma fertilizantes para saber o seu estado en canto a metais pesados e outras substancias perigosas posibles.
 
- Efectuar as inspeccións debidas á empresa responsable destes lodos, buscar a trazabilidade dos mesmos e contrastar con analíticas o tratamento que se lles deu antes de apareceren nas xa citadas balsas.
 
- Comprobar se os lodos almacenados estaban  tratados correctamente e se para o seu uso coma fertilizante se seguiron as pautas e protocolos que marca a lei”.

4.8 55466 (10/PNP-004106)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir a actividade naval e os postos de traballo no estaleiro Vulcano, así como para abordar unha política conxunta para o sector
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 533, do 18.09.2019
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento Galego insta á Xunta de Galicia a buscar activamente un inversor que garanta a actividade naval e os  postos de traballo no estaleiro”
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina