saltar ao contido

Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 11 de outubro de 2019

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 11 de outubro de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 49352 (10/PNC-003996)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da modificación do acordo de pesca entre España en Portugal, co fin de prohibir a actividade das frotas española e portuguesa en augas de ambos os dous países nas fins de semana
BOPG n.º 470, do 30.04.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 9 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno central para demandar una modificación do acordo sobre condicións do exercicio da actividade das frotas española e portuguesa nas augas de ambos países entre o Reino de España e a República Portuguesa, de forma que se prohiba a pesca en fin de semana para todas as artes e modalidades afectadas polo acordo."
 
- 55226 (10/PNC-004388)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa determinación para o ano 2019 dos topes de captura da anchoa para as zonas VIIIc e IXa
BOPG n.º 533, do 18.09.2019
 
Sométese a votación separada por puntos da iniciativa e resulta aprobada sen modificacións:
 
Punto primeiro,  aprobado por 8 votos a favor, 2 en contra e 1 abstención
Punto segundo, aprobado por 7 votos a favor, 2 en contra e 2 abstencións
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno central que:
1. Considere a petición dunha posible separación do stock sur da anchoa na zona IXa
2. Demande a determinación dunha flexibilidade, canto menos do 25% nas zonas de confluencia entre a zona VIIIc e IXa."

- 55312 (10/PNC-004396)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co ditame emitido polo Consello Galego de Pesca en relación coa Proposta de regulamento do Parlamento e do Consello Europeo para o novo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca
BOPG n.º 533, do 18.09.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 9 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dinfundir e defender o ditame aprobado no Consello Galego de Pesca en relación coa "Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca e polo que se derroga o Regulamento (UE) 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello", sí como facer partícipe del ao Goberno central, para que os seus representantes poidan facer valer os argumentos sinalados polo sector pesqueiro galego."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 56325 (10/PNC-004475)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a reapertura do Centro de Formación A Aixola, xestionado polo Centro Tecnolóxico do Mar
BOPG n.º 540, do 02.10.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a reabrir o centro de formación Aixola coa oferta formativa axeitada. Para tal fin, continuará a realizar as xestións necesarias para a contratación do persoal docente e para a inscrición das persoas interesadas en facer os cursos, co obxectivo de que se reanuden as actividades o antes posible."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina