saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 22 de outubro de 2019

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 22 de outubro de 2019, ás  10:00  horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 15 de outubro de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Elección de dous membros do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela (doc. núm. 55555)
 
Punto 2. Informe anual do Valedor do Pobo
correspondente ao ano 2018 (doc. núm. 56746, 10/IVAL000003)
 
Punto 3. Textos lexislativos
 
3.1 Debate de totalidade do Proxecto de lei de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia (doc. núm. 53521, 10/PL-000018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 522, do 30.08.2019
 Publicación de emendas á totalidade, BOPG n.º 537, do 26.09.2019
 
3.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, de iniciativa popular, de medidas para a nova xestión dos saltos e aproveitamentos hidroeléctricos na Comunidade Autónoma de Galicia (doc. núm. 40064, 10/PPLI-000004)
 Publicación da Proposición de lei, BOPG n.º 405, do 03.01.2019
 
3.3 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. Grupo Común da Esquerda, pola que se modifica a Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia (doc. núm. 50476, 10/PPL-000041)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 482, do 04.06.2019
 
3.4 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. Mixto, de reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia (doc. núm. 52134, 10/PPLR-000004)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 511, do 26.07.2019
 Publicación da corrección de erros, BOPG n.º 533, do 18.09.2019
 
Punto 4. Comparecencia
 

 57553 (10/CPP-000111)
 Da Sra. conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, por petición propia, para informar do inicio do curso 2019-2020 no ensino non universitario de Galicia
 
Punto 5. Mocións
 
5.1 57470 (10/MOC-000158)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Torregrosa Sañudo, Julia e Quinteiro Araújo, Paula
 Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que debe levar a cabo en materia de emprego. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 52893, publicada no BOPG n.º 512, do 29.07.2019, e debatida na sesión plenaria do 08.10.2019)
 
5.2 57471 (10/MOC-000159)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Quinteiro Araújo, Paula
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorar as actuais condicións laborais no sector do telemarketing, así como para evitar a deslocalización e a perda de postos de traballo. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 52802, publicada no BOPG n.º 512, do 29.07.2019, e debatida na sesión plenaria do 08.10.2019)
 
5.3 57484 (10/MOC-000160)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir unha atención sanitaria de calidade á poboación adscrita a Povisa. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 52785, publicada no BOPG n.º 512, do 29.07.2019, e debatida na sesión plenaria do 08.10.2019)
 
5.4 57485 (10/MOC-000161)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa oferta de solo empresarial e a implantación e fixación de empresas en Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 49605, publicada no BOPG n.º 476, do 14.05.2019, e debatida na sesión plenaria do 08.10.2019)
 
Punto 6. Proposicións non de lei
 
6.1 31104 (10/PNP-002308)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Lago Peñas, José Manuel
 Sobre as actuacións que debe levar o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao Goberno central en relación co déficit que presentan as contas da Seguridade Social desde o ano 2011 entre os ingresos por cotizacións e o pagamento de pensións e outras prestacións ao seu cargo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 309, do 23.05.2018
 
6.2 46906 (10/PNP-003523)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 7 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas peaxes e as obras executadas e comprometidas na autoestrada AP-9, así como a súa conexión coa Vía Ártabra
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 441, do 06.03.2019
 
6.3 53890 (10/PNP-003992)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Sánchez García, Antón e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para elaborar un plan sectorial eólico e as medidas que debe adoptar ata o momento no que se aprobe
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 521, do 29.08.2019
 
6.4 54399 (10/PNP-004024)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coa débeda contraída con Galicia, a normativa sobre estabilidade financeira e a reforma constitucional do ano 2011 que a sustenta, así como a negociación dun novo modelo de financiamento autonómico
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 524, do 04.09.2019
 
6.5 56424 (10/PNP-004169)
 Grupo Parlamentario Mixto
 Casal Vidal, Francisco e 3 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o desenvolvemento do Mapa de transición sostible de Galicia (CLEW-Galicia)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 540, do 02.10.2019
 
6.6 56842 (10/PNP-004199)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
 Sobre a activación pola Xunta de Galicia, en coordinación co Goberno central, dos plans de continxencia para o Brexit nos ámbitos da súa competencia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 544, do 09.10.2019
 
6.7 56882 (10/PNP-004202)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 3 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coa decisión de Endesa de impulsar a descontinuidade da produción na central térmica das Pontes
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 544, do 09.10.2019
 
6.8 56912 (10/PNP-004205)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa declaración de emerxencia cinexética respecto do xabaril, anunciada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en trinta e tres concellos de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 544, do 09.10.2019
 
6.9 57089 (10/PNP-004219)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 14 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa política enerxética que está a seguir, a adopción de medidas para garantir o funcionamento da central térmica das Pontes de García Rodríguez ata o ano 2045 e a posta en marcha da Estratexia de transición xusta de Galicia.
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 544, do 09.10.2019
 
Punto 7. Interpelacións

 
7.1 55463 (10/INT-001860)
 Grupo Parlamentario Mixto
 Vázquez Verao, Paula e 3 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación co gasto orzamentario en servizos públicos fundamentais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 533, do 18.09.2019
 
7.2 56887 (10/INT-001915)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa crise climática
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 544, do 09.10.2019
 
7.3 56972 (10/INT-001923)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Santos Queiruga, Carmen e 2 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación co déficit de socorristas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 544, do 09.10.2019
 
Punto 8. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
8.1 57563 (10/POPX-000167)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para resolver os graves problemas que afronta Galicia
 
8.2 57583 (10/POPX-000168)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a rectificación dos recortes e privatizacións que están a afectar a vida e a saúde das persoas
 
8.3 57584 (10/POPX-000169)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Caballero Miguez, Gonzalo
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para poder situarse na centralidade política á que fai referencia nos seus discursos
 
Punto 9. Preguntas ao Goberno

 
9.1 57571 (10/PUP-000272)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Puy Fraga, Pedro e 7 máis
 Sobre a valoración que fai o Goberno galego da negativa do Goberno central a transferir a totalidade dos 700 millón de euros que adebeda a Galicia
 
9.2 57547 (10/PUP-000270)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Jove González, Xan Xosé
 Sobre as razóns da demora da Xunta de Galicia na resolución dos expedientes para a declaración como espazo natural de interese local as illas de San Pedro e o contorno da Torre de Hércules
 
9.3 54848 (10/PUP-000262)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Vega Pérez, Daniel e 7 máis
 Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia diante do Goberno central para o mantemento da actividade da industria electrointensiva, en especial, a da planta de Alcoa en San Cibrao
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 524, do 04.09.2019
 
9.4 55814 (10/POP-006616)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
 Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia respecto da venda da sociedade Ferroatlántica SAU
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 538, do 27.09.2019
 
9.5 56723 (10/PUP-000267)
 Grupo Parlamentario Mixto
 Casal Vidal, Francisco e 3 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha dun grupo de traballo para o desenvolvemento do Mapa de transición sostible de Galicia (CLEW-Galicia), e a súa aplicación concreta na hipercomarca das Pontes-Ferrolterra-Eume-Ortegal
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 540, do 02.10.2019 
 
9.6 56927 (10/POP-006742)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia das súas actuacións respecto da crise xerada nas Pontes polo anuncio de peche anticipado da central térmica
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 544, do 09.10.2019
 
9.7 57550 (10/PUP-000271)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
 Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación actual do estaleiro Barreras de Vigo
 
9.8 54101 (10/POP-006430)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre a situación do persoal traballador da cociña do Complexo Hospitalario de Ourense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 521, do 29.08.2019
 
9.9 56758 (10/POP-006721)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
 Sobre a oferta de prazas MIR para o ano 2020 en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 544, do 09.10.2019
 
9.10 52278 (10/POP-006098)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Quinteiro Araújo, Paula e Solla Fernández, Eva
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto das ratios de persoal existentes nas residencias de persoas maiores
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 509, do 22.07.2019
 
9.11 56000 (10/POP-006633)
 Grupo Parlamentario Mixto
 Rodríguez Estévez, David e 3 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da adopción de medidas para mellorar as cotas de participación feminina nas organizacións agrarias e gandeiras
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 538, do 27.09.2019
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 22 de outubro  de 2019
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina