saltar ao contido

Acordos da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 12 de decembro de 2019

A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 12 de decembro de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 58065 (10/PNC-004635)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dunha guía para a consecución de vivendas intelixentes, con especial orientación á mellora da súa sostibilidade, da súa eficiencia enerxética e da súa accesibilidade
BOPG n.º 555, do 30.10.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 8 votos a favor, 3 votos en contra e 1 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta a elaborar una guía de vivendas e actuacións para acadar vivendas intelixentes, con especial orientación a mellora dos aspectos de sostenibilidade da vivenda e eficiencia enerxética da mesma."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 58522 (10/PNC-004669)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de recollida, recuperación e reciclaxe de residuos mariños
BOPG n.º 560, do 13.11.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal (por aceptación dunha emenda in voce do G. P. Popular de Galicia), pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, antes do remate da presente lexislatura e coa reserva dunha partida orzamentaria específica para o exercicio 2020, a:
 
1. Desenvolver programas de recollida e recuperación de residuos mariños dando incentivos financeiros ao sector do Mar para que, cando os mariñeiros atopen residuos nas súas redes, os devolvan a terra para seren reciclados, e programas específicos para a reciclaxe de todos os obxectos recollidos, xa sexan redes, cordas, plásticos, latas ou outros residuos.
 
2. Desenvolver campañas de información e sensibilización a tal fin."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina