saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia (Ordinario) previsto para o 17 de decembro de 2019


A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 17 de decembro de 2019, ao remate da sesión plenaria orzamentaria, no pazo do Parlamento.

 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 12 de decembro de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Textos lexislativos
 
1.1 Debate e votación do ditame, emitido pola Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, sobre o Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas (doc. núm. 57866, 10/PL000020
 Publicación do ditame da comisión, BOPG n.º 575, do 12.12.2019
 
1.2 Debate e votación do ditame, emitido pola Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, sobre o Proxecto de lei de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia (doc. núm. 53521, 10/PL000018
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 522, do 30.08.2019
 
Punto 2. Mocións
 
2.1 59777 (10/MOC-000171)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña. (Moción consecuencia da Interpelación nº 44596, publicada no BOPG nº 423, do 31.01.2019, e debatida na sesión plenaria do 03.12.2019)
 
2.2 59840 (10/MOC-000172)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de atención pediátrica. (Moción consecuencia da Interpelación nº 58810, publicada no BOPG nº 564, do 19.11.2019, e debatida na sesión plenaria do 03.12.2019)
 
2.3 59867 (10/MOC-000173)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co cambio climático. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 54378, publicada no BOPG nº 524, do 4.9.2019, e debatida na sesión plenaria do 3.12.2019)
 
Punto 3. Proposicións non de lei
 
3.1 57104 (10/PNP-004221)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a erradicación das infravivendas en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 547, do 16.10.2019
 
3.2 59310 (10/PNP-004419)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 7 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Fomento en relación coa rede de transporte de mercadorías do noroeste peninsular, así como co desenvolvemento nel da rede transeuropea de transporte
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 572, do 04.12.2019
 
3.3 59336 (10/PNP-004421)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa decisión de suspender as gardas de pediatría e o servizo de paritorio no Hospital Comarcal de Verín
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 572, do 04.12.2019
 
3.4 59398 (10/PNP-004429)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de saúde mental
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 572, do 04.12.2019
 
3.5 59474 (10/PNP-004437)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre a apertura por parte da Xunta de Galicia dun proceso de diálogo coas organizacións sindicais que representan o profesorado para recuperar o horario lectivo de 18 e 21 horas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 572, do 04.12.2019
 
3.6 59496 (10/PNP-004439)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co sector cultural
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 572, do 04.12.2019
 
3.7 59520 (10/PNP-004441)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Puy Fraga, Pedro e 14 máis
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coas reivindicacións da Xunta de Galicia ante o Goberno central referidas ao ingreso das contías do imposto sobre o valor engadido do ano 2017 pendentes de liquidación, así como a aprobación dos incentivos a Galicia polo bo desempeño fiscal nos anos 2017 e 2018
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 572, do 04.12.2019
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 572, do 04.12.2019
 
Punto 4. Interpelacións
 
4.1 57041 (10/INT-001926)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación do sector naval
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 547, do 16.10.2019
 
4.2 57809 (10/INT-001976)
 Grupo Parlamentario Mixto
 Casal Vidal, Francisco e 3 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa crise xerada polo peche das centrais térmicas de carbón
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 552, do 23.10.2019
 
4.3 59274 (10/INT-002029)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación cos servizos hospitalarios de urxencias
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 572, do 04.12.2019
 
Punto 5. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
5.1 59988 (10/POPX-000181)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre as razóns do Goberno galego para defender os intereses da banca e non os da Universidade pública galega
 
5.2 59989 (10/POPX-000182)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Sánchez García, Antón
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto do mantemento da loita contra a crise demográfica con medidas como a do peche do paritorio de Verín
 
5.3 59990 (10/POPX-000183)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Caballero Miguez, Gonzalo
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da rectificación da súa política sanitaria que está a provocar protestas dos profesionais e mobilizacións masivas en toda Galicia
 
Punto 6. Preguntas ao Goberno

6.1 56708 (10/POP-006707)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre a posición do Goberno galego respecto da posible operación especulativa encuberta baixo o proxecto de construción da cidade deportiva do Celta no concello de Mos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 544, do 09.10.2019
 
6.2 59851 (10/PUP-000283)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Solla Fernández, Eva e Sánchez García, Antón
 Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para evitar a situación que están a padecer as familias que residen nun bloque de vivendas de protección oficial na Patiña, no concello de Cambre, a consecuencia das prácticas especulativas de fondos de investimento
 
6.3 52633 (10/POP-006134)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 6 máis
 Sobre o estado dos traballos para achegar ao conxunto do territorio os beneficios do Plan de transporte público de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 513, do 30.07.2019
 
6.4 56736 (10/POP-006730)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
 Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego diante do Goberno central en relación coa falta de solucións para o desenvolvemento dunha transición enerxética xusta e ordenada que non implique o peche das centrais térmicas sen ofrecer alternativas industriais en Galicia
 
6.5 59916 (10/PUP-000285)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Otero Rodríguez, Patricia e 4 máis
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da mediación na crise da empresa Muebles Hermida, de Lourenzá, procurando un plan de viabilidade para garantir a súa actividade e postos de traballo
 
6.6 56688 (10/POP-006706)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
 Sobre as razóns do Goberno galego para non contabilizar o alumnado repetidor no cálculo das ratios de alumnado por aula
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 544, do 09.10.2019
 
6.7 55804 (10/POP-006729)
 Grupo Parlamentario Mixto
 Villares Naveira, Luis e 3 máis
 Sobre as razóns da Xunta de Galicia para apostar pola universidade privada en detrimento da pública
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 533, do 18.09.2019
 
6.8 59532 (10/PUP-000282)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Antón Vilasánchez, María Ángeles e 7 máis
 Sobre a valoración que fai o Goberno galego dos procesos de oferta pública de emprego no ámbito do ensino en Galicia durante os últimos anos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 572, do 04.12.2019
 
6.9 59987 (10/PUP-000287)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das recomendacións do Consello de Europa e derrogación do Decreto do plurilingüismo 
 
6.10 59220 (10/POP-006979)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilar Chento, Óscar e 3 máis
 Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en relación coa praga de roedores detectada en varias zonas da provincia de Lugo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 569, do 27.11.2019
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2019
 
 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 

 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina