saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 18 de decembro de 2019


 
3.2 59310 (10/PNP-004419)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Fomento en relación coa rede de transporte de mercadorías do noroeste peninsular, así como co desenvolvemento nel da rede transeuropea de transporte
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 572, do 04.12.2019
 
O texto aprobado é o seguinte:

 
 "O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a demandar do Ministerio de Fomento:
 
1.- A elaboración e presentación, á maior brevidade, dun Plan Director de transporte de mercadorías para o noroeste peninsular que estableza unha programación para o desenvolvemento dunha rede ferroviaria de calidade e acorde cos requisitos establecidos para a rede principal da Rede Transeuropea de Transporte.
 
2.- A elaboración e presentación de proxectos concretos e de calidade, compatibles co Plan Director, que permitan modernizar a rede de mercadorías do noroeste español con fondos comunitarios.
 
3.- Solicitar fondos da nova convocatoria do CEF Multi-Annual Work Programme (MAP) para iniciar os proxectos necesarios para o desenvolvemento da rede transeuropea de transporte no noroeste peninsular. Nesta liña, a ter especialmente en conta o proxecto ferroviario da saída sur de Vigo, posible beneficiario destas axudas, ao tratarse dunha actuación estratéxica para Galicia e para o Norte de Portugal”.

3.4 59398 (10/PNP-004429)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de saúde mental
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 572, do 04.12.2019
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a elaborar e presentar, no prazo de seis meses, unha estratexia real de saúde mental en Galicia, acompañada coa dotación de recursos necesarios para o seu desenvolvemento efectivo a través do sistema galego de saúde”.
 
3.7 59520 (10/PNP-004441)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e 14 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coas reivindicacións da Xunta de Galicia ante o Goberno central referidas ao ingreso das contías do imposto sobre o valor engadido do ano 2017 pendentes de liquidación, así como a aprobación dos incentivos a Galicia polo bo desempeño fiscal nos anos 2017 e 2018
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 572, do 04.12.2019
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 572, do 04.12.2019
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia:
 
1. Declara o seu apoio á reivindicación da Xunta de Galicia ante o Goberno de España para que ingrese as contías do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) non liquidadas correspondentes ao exercicio 2017 como consecuencia da implantación do sistema de Información Inmediata a través dunha de estas dúas opcións:
 
a. Que habilite o financiamento previsto para compensar todas as cantidades do IVE correspondente á mensualidade non computada no 2017 a todas as CC.AA., deputacións provinciais e entidades locais, antes do 30 de decembro, empregando o sistema habitual de habilitación de recursos tributarios do sistema mediante minoración dos ingresos, ou de non poder realizarse do xeito anterior a través da correspondente modificación orzamentaria, ampliando os correspondentes créditos da Sección 36.
 
b. Nun contexto de prórroga como o actual e tendo en conta que no presente exercicio 2019 a Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) xa esta a recadar 12 meses de IVE de xeito efectivo, mentres que so liquidou 11 na devandita liquidación do exercicio 2017, a anterior opción debería poder aplicarse (ao igual que se fixo coa actualización dos pagos a conta). Pero, en todo caso, de non estimarse como factible dita solución proponse que a Administración Xeral do Estado asuma un incremento transitorio do seu endebedamento, polo mesmo importe que a débeda do IVE non liquidado e que, posteriormente, unha vez implementado o mecanismo legal axeitado, deixe sen efecto esa débeda. Con este axuste contable o IVE sería igual á débeda que o Goberno central subscribiría e transferiría ás Comunidades Autónomas.
 
2. Declara o seu apoio á reivindicación da Xunta de Galicia ante o Goberno de España dunha convocatoria urxente do Consello de Política Fiscal e Financeira, cunha orde do día que inclúa un punto específico para abordar a aprobación a Galicia dos incentivos polo seu bo desempeño fiscal nos anos 2017 e 2018.
 
3. Insta á Xunta de Galicia a dar traslado deste acordo ao Goberno de España e aos Grupos Parlamentarios do Congreso dos Deputados”. 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación.
 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina