saltar ao contido

Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 20 de decembro de 2019

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 20 de decembro de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 59460 (10/PNC-004747)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central respecto da aplicación e do alcance da obrigatoriedade do rexistro horario da xornada laboral a bordo dos buques pesqueiros, así como no sector marítimo-pesqueiro
BOPG n.º 572, do 04.12.2019
 
Sométese a votación separada por puntos e resulta aprobada sen modificacións; punto primeiro, aprobado pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes con dereito a voto; punto segundo, aprobado por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 4 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno do Estado:
 
1. A aclaración sobre a aplicación e alcance da obrigatoriedade do rexistro diario da xornada a bordo dos buques pesqueiros.
 
2. Adecuar, tendo en conta as peculariedades laborais do sector pesqueiro, ou mesmo eliminar esta norma para o sector marítimo-pesqueiro en base á súa posible inviabilidade de aplicación."
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 41623 (10/PNC-003392)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a execución por parte do Goberno galego, logo do acordo cos profesionais que utilizan as instalacións, das melloras necesarias para dignificar a situación do peirao de Portosín, no concello de Porto do Son
BOPG n.º 400, do 18.12.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a realizar de inmediato as melloras necesarias para dignificar a situación do periao de Portosín, logo de acordar as mesmas cos profesionais que utilizan a instalación."
 
 
 
Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2019

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina