saltar ao contido

Acordos da Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 15 de xaneiro de 2020

A  Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 15 de xaneiro de 2020, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 59357 (10/PNC-004736)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 10 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Fomento e ao Concello de Lugo en relación coa execución do proxecto de construción da estación intermodal de Lugo
BOPG n.º 572, do 04.12.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 2 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a:
 
1.- Esixir que o Ministerio de Fomento constrúa e financie a terminal ferroviaria da estación intermodal que presentou na cidade de Lugo en marzo de 2019. Isto é: unha terminal ferroviaria reformada e dotada cun aparcadoiro subterráneo que cubra as súas necesidades.
 
2.- Demandar do Concello de Lugo e do Ministerio de Fomento, como administracións implicadas no desenvolvemento da estación intermodal de Lugo xunto coa Administración autonómica, que asinen, á maior brevidade, o convenio de colaboración a tres bandas proposto pola Xunta, similar ao xa asinado noutras cidades galegas que teñen as súas estacións intermodais en execución."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 56871 (10/PNC-004514)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre a execución polo Goberno galego das melloras necesarias para garantir a seguridade viaria na estrada autonómica LU-636, que une Sarria con Becerreá
BOPG n.º 544, do 09.10.2019
 
Sométese a votación cunha emenda in voce do G. P. Popular de Galicia e resulta aprobada pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a levar a cabo as melloras necesarias na estrada autonómica LU-636 que une Sarria con Becerreá, incluíndo as obras e posterior sinalización, para garantir a seguridade neste tramo."

Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 56932 (10/PNC-004520)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a realización pola Xunta de Galicia dunha proposta para a retirada e tratamento dos lodos contaminados procedentes da dragaxe da canle do río Lérez non susceptibles de ser utilizados para a rexeneración doutras zonas da ría
BOPG n.º 544, do 09.10.2019
 
Sométese a votación por separado o texto da iniciativa como punto 1 e o punto 2 da emenda do G. P. dos Socialistas de Galicia (doc. núm. 61500) cos resultados que se reflicten a seguir:
 
Punto 1: aprobado pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
Punto 2: rexeitado por 4 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
O texto aprobado, sen modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento insta a Xunta de Galicia a realizar una proposta para a retirada e tratamento en terra dos lodos procedentes da dragaxe da canle do río Lérez que pola súa potencial carga contaminante ou prexudicial non sexan susceptíbeis de ser utilizados para a rexeneración doutras zonas da ría."

- 58882 (10/PNC-004687)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Fomento co fin de garantir a seguridade viaria na estrada N-120, no tramo comprendido entre Monforte de Lemos e Ourense
BOPG n.º 569, do 27.11.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Ministerio de Fomento a fin de que proceda a adoptar as medidas que de modo definitivo permitan garantir a seguridade viaria da estrada N-120, no tramo entre Monforte e Ourense, entre outras, a dotación de carrís adicionais que eliminen os riscos existentes na actualidade e a consolidación definitiva dos noiros das marxes da estrada."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina