saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 4 de febreiro de 2020

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 4 de febreiro de 2020, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 28 de xaneiro de 2020, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Debate e votación do ditame, emitido pola Comisión non permanente de estudo para a igualdade e para os dereitos das mulleres (10/SCNP-000002)
Publicación do ditame e dos votos particulares, BOPG n.º 592, do 20.01.2020
 
Punto 2. Texto lexislativo
 
Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. Mixto, de bebidas azucradas (doc. núm. 57343, 10/PPL-000043)
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 548, do 17.10.2019
 
Punto 3. Comparecencia
 
 62533 (10/CPP-000120)
 Do Sr. conselleiro de Sanidade, por petición propia, para informar sobre actuacións de mellora nos hospitais comarcais
 
Punto 4. Mocións
 
4.1 62806 (10/MOC-000177)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de sanidade pública (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 59917, publicada no BOPG n.º 578, do 17.12.2019, e debatida na sesión plenaria do 28.01.2020)

4.2 62867 (10/MOC-000178)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sobre a política do Goberno galego en relación cos dereitos e coas garantías da dignidade das persoas enfermas termináis (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 59959, publicada no BOPG n.º 578, do 17.12.2019, e debatida na sesión plenaria do 28.01.2020)

4.3 62916 (10/MOC-000179)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación da atención primaria do sistema sanitario de Galicia (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 59392, publicada no BOPG n.º 572, do 04.12.2019, e debatida na sesión plenaria do 28.01.2020)
 
Punto 5. Proposicións non de lei
 
5.1 40693 (10/PNP-004271)
Grupo Parlamentario Mixto
Sobre o recoñecemento e regulación polo Goberno galego da figura de Enfermería Escolar e o impulso dun acordo entre as consellarías con competencias en materia de educación e sanidade para a dotación dunha praza aos centros públicos e privados concertados de ensino
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 548, do 17.10.2019
 
5.2 60188 (10/PNP-004496)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa tramitación do proxecto de construción dun centro comercial, dunha nova cidade deportiva e dunha zona verde segundo o previsto no convenio asinado entre o Real Club Celta de Vigo e o Concello de Mos
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 584, do 07.01.2020
 
5.3 60646 (10/PNP-004519)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Jove González, Xan Xosé e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para incrementar as posibilidades de pesca do sector do xeito, garantindo a sostenibilidade da especie en augas interiores
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 584, do 07.01.2020
 
5.4 60768 (10/PNP-004527)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 8 máis
Sobre as medidas que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para reclamar do Goberno español que rectifique a decisión de deixar sen servizo de venda presencial de billetes as estacións ferroviarias de Ortigueira, Burela, Sarria, Viveiro, O Carballiño, Ribadavia, Guillarei e Redondela e tome as medidas oportunas para garantir o mantemento deste servizo nas estacións afectadas
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 587, do 10.01.2020
 
5.5 60792 (10/PNP-004529)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as medidas que debe levara cabo o Goberno galego para retomar o proxecto de construción do Museo da Romanización de Galicia no cuartel de San Fernando en Lugo
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 587, do 10.01.2020
 
5.6 60973 (10/PNP-004535)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para declarar a caducidade do procedemento para a actualización e reapertura da mina de Touro por sobrepasar os prazos para a súa tramitación sinalados no artigo 33.4 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 587, do 10.01.2020
 
5.7 61815 (10/PNP-004598)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as medidas que debe levar a cabo o Goberno galego para reactivar as transferencias pendentes do Estado, así como para impulsar a reforma da estrutura do Estado aos sentimentos nacionais de pertenza
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 594, do 22.01.2020
 

5.8 61990 (10/PNP-004619)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e 15 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas solicitudes prioritarias fixadas na Axenda Galicia, aprobada polo Consello da Xunta o 31 de outubro de 2020.
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 594, do 22.01.2020
 
Punto 6. Interpelacións
 

6.1 59241 (10/INT-002026)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co sector cultural
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 569, do 27.11.2019
 
6.2 59818 (10/INT-002046)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co incumprimento das obrigas reflectidas na Lei de vivenda de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 576, do 13.12.2019
 
6.3 61707 (10/INT-002102)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre a regulación dos xogos e apostas en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 594, do 22.01.2020
 
Punto 7. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
  
7.1 62567 (10/POPX-000187)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da rectificación das políticas que a cidadanía galega está a contestar nas rúas
 
7.2 62568 (10/POPX-000188)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do mantemento da afirmación de que esta é a lexislatura do rural
 
7.3 62569 (10/POPX-000189)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre a opinión do Goberno galego respecto dos resultados da súa xestión en materia de sanidade pública despois de once anos de goberno
 
Punto 8. Preguntas ao Goberno
 
8.1 62551 (10/PUP-000297)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do contido do Informe de fiscalización do Tribunal de Contas sobre as demoras na execución do AVE a Galicia
 
8.2 62562 (10/PUP-000298)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non escoitar as demandas cidadás respecto do proxecto de construción da estación intermodal de Ourense
 
8.3 60398 (10/POP-007080)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre se o Goberno galego ten estudado algunha medida para evitar a perda de postos de traballo en EMESA
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 584, do 07.01.2020
 
8.4 61594 (10/POP-007392)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre que medidas pensa tomar o Goberno galego ao respecto da situación de EMESA
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 594, do 22.01.2020
 
8.5 60617 (10/POP-007137)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 7 máis
Sobre a valoración que fai  a Xunta sobre os resultados para Galicia do último informe PISA
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 584, do 07.01.2020
  
8.6 62524 (10/PUP-000295)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre as melloras inmediatas que vai levar a cabo o Goberno galego para rectificar a deterioración sanitaria na comarca de Valdeorras
 
8.7 62545 (10/PUP-000296)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 6 máis
Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia do actual grao desenvolvemento do Plan galego de atención primaria e dos seus resultados
 
8.8 61635 (10/POP-007398)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a fase na que se atopa o informe sobre o fenómeno da soidade en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 594, do 22.01.2020
 
8.9 60474 (10/POP-007107)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego das actuacións levadas a cabo desde a sinatura desta nova addenda ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e a Empresa Pública Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA)
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 584, do 07.01.2020
 
8.10 61661 (10/POP-007421)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Vilar Chento, Óscar
Sobre a notificación aos beneficiarios das axudas agroambientais
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 594, do 22.01.2020
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
 
 
 
Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2020
 

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 

 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina