saltar ao contido

Acordos da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 6 de febreiro de 2020

A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 6 de febreiro de 2020, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión

 
Aprobación sen modificacións
 
- 8289 (10/PNC-000871)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 7 máis
Sobre o inicio pola Axencia de Turismo de Galicia das xestións necesarias para o desenvolvemento dun estudo do impacto socioeconómico do Camiño de Santiago en Galicia
BOPG n.º 109, do 03.05.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 9 votos a favor, 1 voto en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que a Axencia de Turismo de Galicia inicie as xestións necesarias para o desenvolvemento dun estudo que permita coñecer o impacto socieconómico do Camiño."

Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 26075 (10/PNC-002006)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a declaración do Entroido de Viana do Bolo como festa de interese turístico nacional
BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
 
1. Apoiar a declaración do Entroido de Viana do Bolo como de "interese turístico nacional".

2. Realizar todos os trámites recollidos na Orde ITC/1763/2006, do 3 de maio, para solicitar ao Goberno de España a declaración do Entroido de Viana do Bolo como Festa de Interese Turístico Nacional."
 
- 59832 (10/PNC-004776)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da situación na que se atopan a empresa Muebles Hermida, no concello de Lourenzá, e o seu persoal
BOPG n.º 576, do 13.12.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento insta a Xunta de Galicia a mediar diante da crise na empresa Muebles Hermida, no Concello de Lourenzá, na procura dunha solución que garanta o mantemento da actividade e os postos de traballo."


 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina