saltar ao contido

Acordo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 24 de setembro de 2020

A  Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 24 de setembro de 2020, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 795 (11/PNC-000048)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Porro Martínez, María Corina e 13 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España da reactivación dos traballos para lograr a aprobación inmediata do documento final da Estratexia nacional fronte ao reto demográfico
BOPG n.º 9, do 02.09.2020
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 2 votos en contra e 3 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno de España a reactivación dos traballos para lograr a aprobación inmediata do documento final da Estratexia Nacional fronte ao Reto Demográfico."

Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2020

 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina