saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o próximo día 6 de outubro de 2020

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 6 de outubro de 2020, ás  10:00  horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 29 de setembro de 2020, a orde do día da sesión é a seguinte:

Punto 1. Ditame da Comisión do Estatuto dos Deputados, do 18 de setembro de 2020, sobre as declaracións de actividades das deputadas e deputados da XI Lexislatura
 
Punto 2. Informe anual do Valedor do Pobo correspondente ao ano 2019 (doc. núm. 1744, 11/IVAL-000001)
 Publicación do Informe anual, BOPG n.º 15, do 16.09.2020
 
Punto 3. Comparecencias
 
3.1 1638 (11/CPP-000014)
 Do Sr. conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, por petición propia, para informar do inicio do curso 2020-2021 no ensino e na universidade en Galicia e as actuacións ante a covid-19
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 15, do 16.09.2020
 Acumúlase na anterior  a seguinte:
 
3.2 1741 (11/CPP-000015)
 Do Sr. conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, por petición das deputadas e dos deputados  do G. P. do Bloque Nacionalista Galego, para explicar o caos que se está a producir no inicio de curso e que cada día denuncian máis axentes da comunidadade educativa
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 15, do 16.09.2020
 
3.3 2607 (11/CPP-000018)
 Da Sra. conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, por petición propia, para informar sobre as liñas estratéxicas do seu departamento en materia de vivenda
 
Punto 4. Moción
 
 2520 (11/MOC-000001)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto da covid-19 na atención presencial da Atención primaria. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 1420, publicada no BOPG nº n.º 12, do 08.09.2020, e debatida na sesión plenaria do 22.09.2020)
 
Punto 5. Proposicións non de lei
 
5.1 1157 (11/PNP-000097)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
 Sobre a procura polo Goberno galego dun amplo acordo co sector turístico co fin de establecer un plan de choque para salvar o turismo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 12, do 08.09.2020
 
5.2 1507 (11/PNP-000138)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
 Sobre a constitución no Parlamento de Galicia dunha ponencia para elaborar unha proposta de cara á negociación da distribución dos fondos europeos para abordar as consecuencias da covid-19, para a súa defensa por parte da Xunta de Galicia diante do Goberno central mediante negociacións bilaterais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 15, do 16.09.2020
 
5.3 1841 (11/PNP-000170)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Pazos Couñago, José Alberto e 7 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e á Comisión Europea en relación co impacto para a frota pesqueira de Galicia da decisión de inserir o marraxo dientuso no Apéndice II da Convención sobre o Comercio Internacional de Especies Ameazadas da Fauna e Flora Silvestres, CITES
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 19, do 22.09.2020
 
5.4 1932 (11/PNP-000177)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de recuperar para o patrimonio público as esculturas do Mestre Mateo, en poder da familia Franco, pertencentes ao Concello de Santiago de Compostela
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 19, do 22.09.2020
 
5.5 2083 (11/PNP-000194)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Calvo Pouso, Diego e 7 máis
 Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central co fin de incluír as máscaras e os hidroxeles desinfectantes na listaxe de bens aos que se lles aplica o tipo reducido do IVE do 10% ou o superreducido do 4%
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 19, do 22.09.2020
 
5.6 2147 (11/PNP-000203)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa dedicación e o esforzo de todas as persoas, entidades e institucións que fixeron posible a recuperación para o patrimonio público do pazo de Meirás
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 19, do 22.09.2020
 
Punto 6. Interpelacións
 
6.1 465 (11/INT-000005)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre a consideración do Goberno galego respecto de se o borrador do protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021 dá resposta ás necesidades dos centros, así como sobre os problemas detectados na implementación dese protocolo no inicio do curso
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 9, do 02.09.2020
 
6.2 828 (11/INT-000033)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre a política do Goberno galego en materia de reactivación do sector cultural fronte aos efectos da covid-19
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 11, do 04.09.2020
 
6.3 961 (11/INT-000037)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
 Sobre a política do Goberno galego en relación co impacto da covid-19 no ensino
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 11, do 04.09.2020
 
6.4 1435 (11/INT-000073)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación co impacto da covid-19 nas residencias de persoas maiores privadas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 15, do 16.09.2020
 
6.5 1966 (11/INT-000110)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Seco García, Martín e 3 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación cos incendios forestais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 19, do 22.09.2020
 
Punto 7. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
7.1 2601 (11/POPX-000003)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Caballero Miguez, Gonzalo
 Sobre a valoración que fai o Goberno galego da crise municipal no Concello de Ourense
 
7.2 2602 (11/POPX-000004)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para paliar a crise industrial que está a vivir Galicia, nomeadamente ante a grave situación de Alcoa
 
Punto 8. Preguntas ao Goberno
 
8.1 1630 (11/POP-000128)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
 Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para posibilitar a viabilidade e o mantemento dos postos de traballo da conserveira Thenaisie Provoté, no concello do Grove
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 15, do 16.09.2020
 
8.2 2570 (11/PUP-000071)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Castro García, Daniel
 Sobre as actuacións que está a defender o Goberno galego diante da crise de Alcoa
 
8.3 2596 (11/PUP-000072)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
 Sobre as actuacións que está a desenvolver o Goberno galego en relación coa situación de Alcoa, en San Cibrao, na provincia de Lugo
 
8.4 848 (11/POP-000254)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Candia López, María Elena e 6 máis
 Sobre as medidas que puxo en marcha a Xunta de Galicia para garantir a sostibilidade do sector do transporte público por estrada e para favorecer unha mobilidade segura
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 9, do 02.09.2020
 
8.5 2597 (11/PUP-000073)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
 Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da implantación do Plan de transporte metropolitano de Galicia na Área metropolitana de Vigo
 
8.6 1231 (11/POP-000082)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
 Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para evitar o empeoramento ou supresión do servizo de comedor escolar do CEIP As Mercedes, de Ourense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 12, do 08.09.2020
 
8.7 1736 (11/POP-000147)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posible incidencia na calidade da educación pública das alternativas ofrecidas ao alumnado do Colexio de Educación Infantil e Primaria Frei Luis de Granada, de Sarria
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 20, do 23.09.2020
 
8.8 927 (11/POP-000273)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
 Sobre as iniciativas que desenvolveu o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia para previr os riscos derivados da pandemia da covid-19
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 9, do 02.09.2020
 
8.9 438 (11/POP-000001)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio
 Sobre a valoración que fai o Goberno galego da situación actual de Galicia ante os agromos da covid-19
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 4, do 19.08.2020

8.10 1825 (11/POP-000281)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Ortega Otero, Marina e 2 máis
 Sobre o plan de conciliación integral elaborado pola Xunta de Galicia para o caso de que as familias deban exercer o coidado dos menores nos casos de suspensión da actividade lectiva a consecuencia da covid-19
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 15, do 16.09.2020
 
Santiago de Compostela, 29 de setembro de 2020

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 
 

 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina